Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Kurravaara 6:1 med flera, Kallovaara

Planområdet är markerat med svart linje
Planområdet är markerat med svart linje

Utökade byggrätter med mera

Miljö- och byggnämnden har 2010-01-21 beslutat att anta ovanstående detaljplan. Miljö- och byggnämndens beslut har vunnit laga kraft 2010-02-20.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ny väg och att öka byggrätterna. Syftet är också att man skall kunna komplettera området med ytterligare 5 stycken nya fritidshustomter.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi