Liljan 1

Bostad och kontor

Detaljplan för del av Liljan 1, bostäder och kontor har antagits i miljö- och byggnämnden 20121018, § 250-12.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2012-11-29.

Syftet med planen är att ändra fastighetens användning, från allmänt ändamål till bostäder och kontor för att möjliggöra fastighetsregleringar. Fastighet Liljan 1 ligger i ett område som domineras av bostäder. Byggnaden på fastigheten har tidigare fungerat som brandstation/polisstation men inrymmer i dagsläget bostäder samt kontor.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi