Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Lokstallet 1:1, Luossavaara 1:2 med flera

Foto över Lokstallet och Karhuniemi
Foto över Lokstallet och Karhuniemi

Ny väganslutning E10 - Lokstallet

Kommunfullmäktige har 2020-06-01, § 62, beslutat att anta detaljplanen för Lokstallet 1:1, Luossavaara 1:2 med flera. Beslutet vann laga kraft 2020-07-01.

Syftet med detaljplaneprocessen är att utreda bästa alternativ för väganslutning mellan Lokstallet och ny E10 samt att ge planmässiga förutsättningar för den nya anslutningen.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900), SFS (2014:900).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi