Meteoren 7 och 8

Tillägg - bostäder

Kommunstyrelsen har 2015-10-05, § 281, antagit tillägg till detaljplan för del av Solvinden, del av kv. Meteoren, Meteoren 7 och 8 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2015-11-04.

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheterna inom planområdet. Idag är området planlagt som kvartersmark för bostäder samt grönområde. Det finns även möjlighet att uppföra gemensamhetsanläggning för de boende i området.

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi