Palsen 2

Bostäder

Miljö- och byggnämnden har 2014-05-08, § 89-14, antagit detaljplan för Palsen 2 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-06-13.

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för att utöka byggrätten på fastigheten Palsen 2 och därmed tillåta byggnader för bostadsändamål om två våningar. Gällande detaljplan tillåter bostäder men möjliggör inte planerad exploatering då den är hårt styrd av prickmark.

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi