Renen 2

Planområdet är markerat med blå linje
Planområdet är markerat med blå linje

Hotell med mera

Kommunfullmäktige har 2020-06-01, § 63, beslutat att anta detaljplanen för Renen 2. Beslutet vann laga kraft 2020-07-01.

Syftet med planen är att ändra användning, utöka byggrätten samt byggnadshöjden för att möjliggöra för en större hotellbyggnad som inte tillåts i gällande detaljplan.

Detaljplanen avviker från den fördjupade översiktsplanen över Kiruna C 2014. I enlighet med kommunstyrelsens beslut krävs inte en miljökonsekvensbeskrivning.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi