Snorre 1

Tillägg - Komplementbyggnader

Miljö- och byggnämnden har 2014-06-25, § 148, antagit ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av fastighet Snorre 1 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-07-24.

Syftet med tillägget till byggnadsplanen är att möjliggöra för uppförande av komplementbyggnader på fastigheten Snorre 1. Detta görs genom att plocka bort viss prickmark och öka byggrätten.

Arbetet med planen genomgick ett enkelt planförfarande vilket innebär att synpunkter endast samlats in under samrådstiden.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi