Tarfala 1

Planområdet är markerat med svart linje
Planområdet är markerat med svart linje

Tillägg - Idrottshall

Miljö- och byggnämnden har 2014-06-25, § 149, antagit tillägg till detaljplan för Tarfala 1 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-07-17.

Syftet med tillägget är att möjliggöra uppförande av en ny planerad idrottshall i anslutning till Nya Raketskolan.

Arbetet med planen genomgick ett enkelt planförfarande vilket innebär att synpunkter endast samlats in under samrådstiden.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi