Termiten 1

Bostäder - äldreboende eller vård- och omsorgsboende

Miljö- och byggnämnden har 2013-05-30, § 100-13, antagit detaljplan för Termiten 1 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-07-10.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till bostäder, främst i form av äldreboende/vård- och omsorgsboende. Boendeformen kommer att vara hyresrätter.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi