Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tuolluvaara 1:1, del av, Kiruna 1:173, del av, Kapellet

Tillägg - Utökning av byggnadshöjd med mera

Miljö- och byggnämnden har 2013-05-30, § 99-13, antagit detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, del av Kiruna 1:173, Kapellet i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-07-10.

Syftet med ändring genom tillägg av detaljplanen är att byta ut byggnadshöjd mot nockhöjd, höja antalet våningar och ta bort planbestämmelsen "f" (nya byggnader skall anpassas till befintligt "kapell").

Inom planområdet finns det en gällande detaljplan som antogs 2008-11-26, kommunalbeteckning: S228.

Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi