Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Tuolluvaara 1:1 m.fl, del av

Perspektiv Flyttleden - så här kan det komma att se ut

Kulturbebyggelse, bostäder med mera

Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 2019-06-10, § 62. Beslutet överklagades och vann laga kraft 2020-11-19 enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2020-10-29 (mål nr P 2084-19).

Detaljplanen för del av Tuolluvaara 1:1 med flera är en del av genomförandet av utvecklingsplanen för nya Kiruna C. Planen ska ge ett underlag för en levande stadsbild med bostäder, mindre handel och kontor. Den ska också bidra till en levande gatumiljö med blandade byggnationer, så väl nya som gamla och tätare och glesare strukturer.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder, kontor, handel, park och parkering. Detaljplanen möjliggör också flytt av kulturhistoriskt värdefulla byggnader till miljöer som är likartade dem de flyttats ifrån för att bibehålla helheten (kulturmiljön).

Planförslaget stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort från år 2014. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Planskede

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Mona Mattsson-Kauppi