Tuolluvaara 1:1 med flera, Östra industriområdet

Tillägg - Utökning av byggnadshöjd

Miljö- och byggnämnden har 2013-04-18, § 53-13, antagit detaljplan för Tuolluvaara 1:1 med flera, Östra industriområdet i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-06-05.

Syftet med ändring genom tillägg av detaljplanen är att öka byggnadshöjden inom området från gällande 8,0 meter till 12,0 meter.

Inom planområdet finns det två gällande detaljplaner och ett tidigare tillägg som reglerar planområdets utformning och utseende. Taket 1 som ingår i planområdet är sedan december 2012 planlagd med en 12,0 meters byggnadshöjd.

Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi