Tuolluvaara 1:16, del av

Planområde markerat med svart linje.

Bostäder, verksamheter med mera

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2021-09-13, § 141. Beslutet har vunnit laga kraft 2021-10-09.

Laga krafthandlingar visas inom kort.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter och drivmedelsförsäljning.

I nuläget hyser planområdet endast en bostad. Detaljplanen föreslår förtätning av planområdet norr om väg E10 med bostäder och garage. Planområdet söder om E10 är sedan tidigare oexploaterat och här föreslås nyetablerade verksamheter samt drivmedelsförsäljning. Planens utformning är anpassad efter de fysiska barriärer som går igenom planområdet och strandskyddet för Luossajoki upphävs.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen 2018.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti