Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Upplaget 6-12 med flera

Röd markering anger planområdet
Röd markering anger planområdet

Industri, verksamheter, handel

Kommunfullmäktige har 2018-12-10, §150, beslutat att anta detaljplanen för Upplaget 6-12 med flera. Beslutet vann laga kraft 2019-01-11.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter, industri och handel med skrymmande varor. Tanken är att det ska finnas utrymme för dagens befintliga verksamheter.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen för Kiruna C. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi