Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Upplaget 6-12 med flera

Röd markering anger planområdet
Röd markering anger planområdet

Industri, verksamheter, handel

Kommunfullmäktige har 2018-12-10, §150, beslutat att anta detaljplanen för Upplaget 6-12 med flera. Beslutet vann laga kraft 2019-01-11.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter, industri och handel med skrymmande varor. Tanken är att det ska finnas utrymme för dagens befintliga verksamheter.

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen för Kiruna C. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson-Kauppi