"rootPage" is not defined.

Adresser och namnsättning

Gatunamnskylt Hermelinsgatan
Gatunamnskylt av äldre typ

Kommunen har ansvar för namnsättning av gator, vägar, kvarter, stadsdelar och allmänna platser.

Varför har vi adresser?

Adresser fyller en viktig funktion i samhället och är en förutsättning för att till exempel polis, ambulans, post, hemtjänst och sophämtning ska kunna hitta till rätt plats.

Enligt lag måste alla bostäder och verksamhetslokaler ha unika belägenhetsadresser som talar om var de finns. Kommunen ansvarar för att fastställa och ajourföra adresser, fastighetsägare ansvarar för att fastställa lägenhetsnumrering i flerbostadshus och meddela detta till kommunen som ajourför lägenhetsregistret.

Namnsättning

Nya namn på gator och kvarter föreslås av namnberedningen i Kiruna kommun. Namnberedningen består av ansvarig handläggare samt representanter från kommunala förvaltningar (t.ex. minoritetsspråksamordnare, räddningstjänsten, plan- och exploatering), Posten och Lantmäteriet. I förekommande fall hålls även samråd med hembygdsföreningar, fastighetsägare och andra berörda parter innan kommunstyrelsen fattar beslut.

Adressättning

En belägenhetsadress består av två delar: adressområde och adressplats. Adressområde är oftast ett gatunamn eller ett bynamn. Adressplats är alltid ett nummer, ibland kompletterat med en bokstav. Tillsammans identifierar de en unik plats.

Om du helt saknar adress eller har byggt nytt och behöver en ny adress, är du välkommen att inkomma med en begäran om adress.

Adresskartor

Adresskartan visar gator, byggnader, gatunamn och adressnummer, och kan användas som en översiktskarta över ett område. Här finns de adresskartor som hittills har tagits fram (aktualitetsår inom parentes).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi