Buller

Buller

Buller är ett utbrett miljöproblem som berör många människor. Trots att buller inte uppfattas som livshotande på samma sätt som andra miljöstörningar betyder det mycket för vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet.

I miljöbalken står att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kan tvingas vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren kan också föreläggas att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar om tillsynsmyndigheten finner det nödvändigt.

Buller ingår i miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö" och i "Storslagen fjällmiljö".

Buller är en av de miljöstörningar som berör störst antal människor i Sverige. Drygt två miljoner människor utsätts för trafikbuller som överskrider riktvärdet utomhus vid bostaden.
Buller kan ge hälsoeffekter, t.ex. i form av sömnstörningar, försämrad förmåga att uppfatta och förstå tal samt inlärningssvårigheter. Störningarna kan ge upphov till starkt försämrad livskvalitet, vilket kan ge såväl sociala som psykiska besvär. Några studier visar på risker för hjärt- och kärlsjukdom.

Buller mäts i enheten dBA, decibel A. Det är ett sätt att mäta buller som örat uppfattar det. En fördubbling av avståndet till bullerkällan sänker ljudnivån med 6 dBA. En halvering av trafiken på en gata ger en sänkning med 3 dBA.

Ekvivalentnivån är ett medelvärde under en viss tidsperiod.
Maximalnivån är ett uppmätt högsta värde under en kort stund.

Bullernivåerna beror på avståndet till vägen, hastigheten och trafikmängden, tung trafik eller personbilar. Ur bullersynpunkt uppnås den bästa effekten genom att avståndet till trafikleden ökar.

FBN = flygbullernivån är ett genomsnittligt medelvärde under den tid på dygnet som flygverksamhet bedrivs. Det är ett vägt värde som beror på antalet flygningar med de flygplanstyper som trafikerar flygplatsen. Verksamhet efter vissa klockslag bidrar till ett högre värde än om verksamheten bedrivits dagtid.

Kontakt

 • Miljökontoret

  Miljö- och bygglovsexpeditionen
  Stadshustorget 1  På grund av den ökade smittspridningen har vi stängt vår expedition i stadshushallen. Vi finns tillgängliga på telefon enligt följande:

   

  Måndag kl.09.00-12.00

  Tisdag kl.09.00-12.00

  Onsdag kl.12.00-14.00

  Torsdag kl.13.00-16.00

  Fredag kl.08.00-11.00

   


 • Helena Söderlund

  Miljöchef
  Stadshustorget 1
  Kiruna kommun 981 85 Kiruna
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Åke Jönsson