Gemensamt för Miljö- och byggnadsförvaltningen

Gemensamt för miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ett 50-tal personer anställda och består av tre avdelningar: Räddningstjänst, Miljökontor, Bygglovskontor. Samtliga avdelningar arbetar på Miljö- och byggnämndens uppdrag. 

Förvaltningen är en renodlad myndighetsförvaltning vilket innebär att all verksamhet styrs utifrån gällande lagstiftning.

Vår uppgift är att besluta i eller förbereda för beslut i ärenden som bygglov, miljö-, hälsoskydds-, räddnings- samt trafikärenden.

Verksamhetsidé

Vi ska genom ett effektivt nyttjande av tillgängliga resurser inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde utveckla och förvalta Kiruna kommun.

Vi skall genom ett strategiskt och långsiktigt arbete bidra till en säker, trygg och hållbar samhällsutveckling med goda livsmiljöer.

Samarbete och samverkan är nyckelord i vårt arbete för att vi på bästa sätt ska vara dynamiska i en långsiktig hållbar utveckling av Kiruna kommun.

Vi skall uppfattas som effektiva, sakliga och tydliga. Vi skall inge förtroende och vara tillgängliga. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson