"rootPage" is not defined.

Kommunens planarbete

Så här ser planen ut för vår nya centrumkärna
Utvecklingsplan för Kirunas nya centrumkärna

Planeringen av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar kallas fysisk planering och regleras i huvudsak genom plan- och bygglagen (PBL). Det är kommunen som har huvudansvaret för den fysiska planeringen.

Översiktsplaner visar grunddragen för hur kommunen ska använda mark och vattenområden, hur kommunen vill att den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tänkt sig att tillvarata riksintressen.

Detaljplaner reglerar hur den fysiska miljön ska se ut inom ett begränsat område, till exempel genom att reglera markanvändning och byggnadshöjder.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari