"rootPage" is not defined.

Detaljplaner

Utsnitt ur en plankarta
Så här kan en plankarta se ut. Den innehåller symboler och text som visar hur marken får nyttjas.

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten får användas. Den talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet som är tillåten samt hur den ska se ut.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om när en detaljplan ska göras, till exempel vid större förändringar i bebyggelsen eller när någon vill använda mark- och vattenområden.

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som styr hur man får använda markområden i kommunen. Den kan till exempel reglera om marken ska användas till bostäder, handel, kontor eller park. Detaljplanen kan också reglera byggnadsstorlek, byggnadshöjd och peka ut lämpliga ytor för rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

Hur lång tid tar det att ta fram eller ändra en detaljplan?

Handläggningen av en detaljplan tar normalt minst ett år från start till antagande. Om ingen överklagar detaljplanen så vinner den laga kraft tre veckor efter beslutet om antagande anslagits på kommunens anslagstavla. Om detaljplanen överklagas kan det dröja ytterligare innan den börjar gälla. Exakta handläggningstider är svåra att uppge, då undersökningar och utredningar under arbetets gång kan påverka handläggningstiden och i vissa fall leda till förändringar i planförslaget.

En lagakraftvunnen detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Som kommuninvånare eller sakägare har du rätt att tycka till om ett förslag till detaljplan. Det kan du göra under samråds- och granskningsskedena.


Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Mona Mattsson Kauppi