Gruvstadspark 2 - Planprogram

Utsnitt ur flygfotografi
Den orangea markeringen visar det ungefärliga avgränsningsområdet

Park - Industri

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-05, § 279, att godkänna planprogrammet för Gruvstadspark 2.

En stor del av Kiruna stad måste flyttas till följd av gruvans utbredning under marken. Gruvbrytningen skapar deformationer i marken som leder till att nuvarande stadskärna och en del av den omkringliggande bebyggelsen måste avvecklas.

Planprogrammet behandlar hela området för gruvstadspark del 2 och upprättas för att tidigt kunna fånga upp frågor och synpunkter från Kirunabor och övriga intressenter. Utifrån planprogrammet upprättas detaljplaner för olika delar av området där syftet är att möjliggöra för att markens användning successivt ska kunna förändras från stadsbebyggelse till industrimark/gruvstadspark. För att markanvändningen ska kunna förändras över tid och för att ingen ska behöva bo vid stängslet till gruvan arbetar Kiruna kommun och LKAB med att omvandla området till gruvstadspark. En del av den första gruvstadsparken, Iggesundsparken, fungerar idag som aktivitetspark. Inom gruvstadsparken finns även bostäder i kvarteret Ullspiran samt på Bromsgatan och Gruvfogdegatan. Gruvstadsparkerna kommer att skötas och underhållas under hela tiden som de fungerar som gruvstadsparker.

Gruvstadspark del 2 omfattar en del av Kiruna centrum, en del av SJ-området samt en del av Bolagsområdet. Inom programområdet finns bland annat brandstationen, Bolagsskolan, Hjalmar Lundbohmsskolan, kyrkan och gallerian.

I fortsatt planarbete kommer miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning att göras.

Planprogrammet är inte juridiskt bindande men fungerar som ett underlag till kommande detaljplaner.

Planskede

Planskede: Program

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari