Jägarskolan 8:4 med flera

Karta som visar planområdet
Planområdet markerat med rött.

Kyrka, bostäder med mera

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnation av bostäder, kontor, mindre handel, park och parkering. Detaljplanen möjliggör också flytt av kulturhistoriskt värdefulla byggnader till miljöer som är likartade dem de flyttats ifrån för att bibehålla helheten (kulturmiljön).

Planen möjliggör ny placering för Kiruna kyrka samt nybyggarbostaden (den så kallade vagntipparen), gamla sjukstugan och gamla brandstationen. De byggnader som flyttas till området ska placeras på ett sätt som främjar de kulturhistoriska värdena.

Planförslaget stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort från år 2014. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari