Jukkasjärvi 3:11

Illustration över vy mot nordöst

Bostäder, centrumverksamhet

Planens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet på fastigheten Jukkasjärvi 3:11 i centrala Jukkasjärvi. Fastigheten hyser idag två byggnader, gamla folkets hus samt en bostadsbyggnad med tidsbegränsat bygglov. Exploatören ämnar riva dessa och bygga nytt. Byggrätten begränsas av en nockhöjd på 14 meter och en utnyttjandegrad på 35% av fastighetsarean.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.
En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti