Riksgränsen 1:30, Riksgränsen 1:143

Översiktsbild över planområdets läge.
Översiktsbild över planområdets läge.

Bostäder

Syftet med planen är att utöka byggrätter för bostäder inom fastigheterna Riksgränsen 1:30 samt Riksgränsen 1:143 i Katterjåkk. Aktuellt planförslag medger samma bestämmelser som i gällande detaljplan med undantag att byggrätt för bostäder utökas. Båda fastigheterna har tidigare ingått i detaljplan Katterjåkk fritidshus, del av Riksgränsen 1:6 men har tagits ut och hanteras i en separat detaljplan. Förslaget var på samråd när den fortfarande var en del av Riksgränsen 1:6 och därför går den direkt till granskningsskede.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Granskning

Planhandlingar

Granskningsskede

Samrådsskede

Aktuell detaljplan ingick under samrådsskedet i detaljplan för Katterjåkk, del av Riksgränsen 1:6 med flera. Samrådshandlingar för aktuell plan finns bifogade inom den planen: Riksgränsen 1:6 med flera, del av, Katterjåkk

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti