Tuolluvaara 1:1, del av, Stadsparken

Illustration Stadsparken, vy från gamla brandstationen.
Illustration, vy från gamla brandstationen.

Park

Ett förslag till detaljplan för Stadsparken finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 16 juni – 21 juli 2022.

Detaljplanen för Stadsparken är en del av genomförandet av utvecklingsplanen för Nya Kiruna C. I takt med gruvbrytningens inverkan på Kirunas nuvarande centrumkärna, däribland allmännyttiga parkmiljöer, ska dessa ersättas i Nya Kiruna Centrum. Stadsparkens placering i den nya stadskärnan är i linje med utvecklingsplanen.

Syftet med planen är att möjliggöra anläggning av allmän platsmark, i form av en park. Planområdet ligger i direkt anslutning till den nya stadskärnan. I parken finns flera stråk och rörelser, de allra flesta är bilfria. I den nordöstra delen av planområdet planläggs de södra delarna av kvarter 59 & 60. På denna yta medges handel, kontor, samlingslokaler och parkering.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Upplysningar om detaljplanen ges av Samuel Falk, tfn: 0980-796 81 eller e-post: samuel.falk@kiruna.se

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 21 juli 2022 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Detaljplan Stadsparken”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2020-01450 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om det pågående samrådet.

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti