Tuolluvaara 1:1, del av, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera

Översiktskarta för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera. Planområdet markerat med rött.
Planområdet markerat med rött.

Kyrka, bostäder med mera

Ett förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera, finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 30 juni – 23 augusti 2022.

Syftet med planen är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bland annat kyrkan och klockstapeln, men också nybyggnation av bostäder och centrumnära verksamheter (kontor, handel).

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen. Planområdet omfattas inte av strandskyddade vatten. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Upplysningar om detaljplanen ges av Mona Mattsson Kauppi, tfn: 0980-701 79 eller e-post: mona.mattsson-kauppi@kiruna.se

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 23 augusti 2022 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 m fl”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2020–00467 på yttrandet. Digitala yttranden skickas till: diabas@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om den pågående granskningen.

Planskede

Planskede: Granskning

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti