Tuolluvaara 1:1, del av, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera

Översiktskarta för del av Tuolluvaara 1:1, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera. Planområdet markerat med rött.
Planområdet markerat med rött.

Kyrka, bostäder med mera

Syftet med planen är att möjliggöra för flytt av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bland annat kyrkan och klockstapeln, men också nybyggnation av bostäder och centrumnära verksamheter (kontor, handel).

Detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen. Planområdet omfattas inte av strandskyddade vatten. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Granskning

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti