Tuolluvaara 1:1, del av, utvecklingsområde mellan väg E10 och Tuolluvaara

Översiktskarta för del av Tuolluvaara 1:1, utvecklingsområde mellan väg E10 och Tuolluvaara. Planområdet ungefärligt markerat i rött.
Planområdet ungefärligt markerat i rött.

Handel, bostäder med mera

Ett förslag till detaljplan för Del av Tuolluvaara 1:1, utvecklingsområde mellan väg E10 och Tuolluvaara, finns utställt för samråd i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 11 juli – 30 augusti 2024.

Syftet med planen är att utveckla området öster om Kiruna centrum och norr om väg E10 genom att skapa förutsättningar för restaurang och detaljhandel. I den norra delen av planområdet skapas förutsättningar för bostäder.

Planförslaget stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort från år 2014. Området är utpekat som centrumnära utvecklingsområde.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Upplysningar om detaljplanen ges av Adam Palo, tfn: 0980-700 94, e-post: adam.palo@kiruna.se

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 30 augusti 2024 till: Kommunstyrelsen, 981 85 KIRUNA. Märk kuvertet ”Detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1, utvecklingsområde mellan väg E10 och Tuolluvaara”. Skriv ditt namn och din adress tydligt. Ange diarienummer 2022-01014 på yttrandet.

Digitala yttranden skickas till: registrator@kiruna.se

OBS! Den som inte senast under granskningsskedet har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta planen.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900).

Glöm inte att du som fastighetsägare ska upplysa dina eventuella hyresgäster om det pågående samrådet.

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Sofie Haapalahti