Tuolluvaara 1:1 med flera, del av, Västra gröna fingret

Kartbild som visar planområdet
Planområdet ungefärligt markerat med blå linje.

Bostäder med mera

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder med tillhörande service med mera samt bereda möjlighet för flytt av kulturbebyggelse till planområdet. Detaljplanen medger även skotergarage och/eller parkering.

Detaljplanens syfte överensstämmer med Kiruna kommuns översiktsplan (2018) och med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort (2014).

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

Planskede

Planskede: Samråd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari