"rootPage" is not defined.

Räddning och säkerhet

Två brandmän pratar med en pappa som har ett litet barn i famnen
Foto: Shutterstock

Enligt Statens räddningsverks allmänna råd SRVFS 2004:3 bör ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnader eller andra anläggningar bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och dokumentera detta skriftligt.

Dokumentationen är viktig för att brandskyddsarbetet ska kunna förmedlas och följas upp och utgör samtidigt ett hjälpmedel i det systematiska brandskyddsarbetet.

Alla omfattas av kravet på systematiskt brandskyddsarbete, dock så skiljer sig omfattningen av arbetet beroende på storleken av anläggningen eller hur många människor som arbetar eller vistas i lokalerna. Vid en stor anläggning och/eller verksamhet med många anställda krävs det ett stort och väl genomtänkt arbete som utförs av flera personer och dokumenteras skriftligt medan det vid en liten verksamhet endast krävs en liten arbetsinsats av ett fåtal.

Det som är viktigt i det systematiska brandskyddsarbetet är att man utgår ifrån de lokala förhållandena, storlek och utformning av byggnaden eller anläggningen, verksamheten som bedrivs och de risker som finns.

Kom igång med brandskyddsarbetet

  1. Utse en brandskyddsansvarig som ansvarar för och samordnar det systematiska brandskyddsarbetet. Fördela sedan ansvar och uppgifter i det dagliga arbetet.
  2. Gör en undersökning och en skriftlig dokumentation av dagens brandskydd. Åtgärda direkt eventuella brister i brandskyddet som upptäcks i samband med undersökningen.
  3. Informera och utbilda personalen. Viktiga ämnen att behandla är allmän brandkunskap, utrymning samt verksamhetens specifika brandskydd. Upprätta utbildnings- och övningsplaner som sedan bifogas till dokumentationen. Kom ihåg att kunskap och ett snabbt korrekt agerande är det bästa brandskyddet.
  4. Ta fram instruktioner och rutiner med avseende på brandskyddet. Några exempel på detta är åtgärder vid brandlarm, utrymningsstrategi och externa hantverkare.
  5. Följ upp brandskyddsarbetet genom regelbundna kontroller. Upprätta kontroll- och underhållsjournaler på exempelvis utrymningsvägar, handbrandsläckare, utrymningslarm, dörrar i brandcellsgräns. Det är även viktigt att personalen i den dagliga kontrollen får som rutin att kontrollera att inte brandskyddet i lokalerna har satts ur spel, t ex att inte dörrar har ställts upp på kilar.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari