Inbjudan till markanvisning för bostadsändamål i Abisko

Översiktskarta med området inringat

Översiktskarta med området inringat

Vill ni vara delaktiga i att utveckla Abisko med flera bostäder?

Kiruna kommun bjuder nu in intresserade exploatörer till markanvisning för uppförandet av bostäder på fastigheterna Abisko 1:54 och Abisko 1:55. Det är två olika anbudsförfaranden men det är möjligt för samma aktör att få markanvisning på båda fastigheter.

Information om kvalificeringskriterer, inlämnande av anbud, utvärdering och övriga underlag återfinns på denna sida. Informationen finns även att hämta som PDF under fliken ”underlag”.

Ert anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2023-09-15.

Tidplan
2023-09-15 Deadline inlämning av anbud

2023-11-20 Kommunstyrelsens beslut om vinnare och tilldelning av markanvisningsavtal

Kontakt och frågor

Frågor om markanvisningen ställs skriftligen till kommunen på mex@kiruna.se. Ange ”fråga markanvisningsinbjudan Abisko 1:54” eller ”fråga markanvisningsinbjudan Abisko 1:55” i ämnesraden.

Sista dagen för frågor är 2023-09-01.

Beskrivning av fastigheterna

Areal: Abisko 1:54: 3131 kvm, Abisko 1:55: 5230 kvm

Markområdet omfattas av detaljplan: Abisko Bostäder, Abisko 1:22 m.fl.

Markanvändning: Bostäder i form av flerbostadshus/radhus/kedjehus/parhus/friliggande småhus

Deltagande exploatörer ska kvalificera sig enligt vissa kvalificeringskriterier. Kommunen kan i samband med utvärderingen komma att kräva in ytterligare material som styrker detta. Anbud från exploatörer som inte uppfyller kvalificeringskriterierna kommer att förkastas.

Anbudet ska innehålla följande i angiven ordningsföljd:

  1. Försättsblad med företagsnamn samt en kontaktperson med kontaktuppgifter.
  2. Ifylld och inskannad anbudsblankett.
  3. Exploatören ska inlämna en beskrivning av projektidén för fastigheten. Beskriv arkitektonisk vision, vilket arkitektkontor man samarbetar med, genomförande och finansiering. Max två A4.
  4. Exploatören ska redovisa minst ett och max tre tidigare färdigställda och väl genomförda referensprojekt för samma ändamål som det markanvisade objektet. Referensprojekten ska ha färdigställts inom de senaste 5 åren. Max två A4 per referensprojekt.
  5. Registreringsbevis för exploatörens bolag samt hela ägarkedjan/koncernen upp till slutlig ägare (ej äldre än 3 månader vid anbudstillfället).
  6. Skatteverkets blankett (SKV 4820) ifylld av Skatteverket (ej äldre än tre månader vid anbudstillfället).

Övriga kvalificeringskriterier

  • Ledande befattningshavare i exploatörens bolag får inte ha gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller skattebrott.
  • Exploatören ska kunna visa att man i sig själv eller genom ett moderbolag har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet. Kommunen kommer att ta kreditupplysning på deltagande exploatörer.
  • Kommunens eventuella tidigare erfarenheter av exploatören.

Allmänt

Denna inbjudan faller inte inom ramen för Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt och har rätt att förkasta samtliga inkomna anbud utan ersättningsskyldighet.

Anbud

Anbudet ska lämnas digitalt som en sammanhängande PDF i A4-format med en största filstorlek om 36 MB till mex@kiruna.se. I ämnesraden anges ”Anbud markanvisningsinbjudan Abisko 1:54” eller ”Anbud markanvisningsinbjudan Abisko 1:55”.

Säkerställ att samtliga efterfrågade handlingar under fliken ”kvalificeringskriterier” har bilagts. Ofullständiga anbud kommer att förkastas.

Anbudet ska vara kommunen tillhanda senast 2023-09-15. Sekretess råder för inlämnade anbud.

Utvärdering

Utvärderingen av inkomna anbud kommer att beredas av en bedömningsgrupp inom stadsbyggnadsavdelningen. Externa parter kan komma att rådfrågas i processen.

Kommunen kan komma att välja ett lägre anbud än det högsta anbudet, ifall kommunen i en sammanvägd bedömning anser att det lägre anbudet är mer fördelaktigt, bl.a. med hänsyn till genomförbarhet och tidplan, exploatörens tidigare erfarenheter etc.

Efter en utvärdering av inkomna anbud rekommenderar bedömnings-gruppen kommunstyrelsen att fatta beslut om vinnande anbud.

Markanvisning

Markanvisningen innebär att vinnande exploatör får ensamrätt att under en period om 1,5 år att i samråd med kommunen, arbeta fram ett projektförslag för den planerade bebyggelsen samt förhandla med kommunen om att förvärva markområdet.

Köpeskillingen för markområdet kommer utgöras av det anbudspris som vinnande exploatör lämnat.

Genom inlämnande av anbud har exploatören accepterat innehållet i bilagt markanvisningsavtal.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sara Andersson