Vem ansvarar för vad?

Kiruna kommun ansvarar för detaljplaner och den fördjupade översiktsplanen med miljökonsekvens beskrivning. Det är alltså kommunens stadsbyggnadsförvaltning som tar fram planer, medan andra aktörer (inklusive kommunens bolag Kirunabostäder samt Tekniska Verken i Kiruna AB) projekterar nya bostäder och annan bebyggelse samt infrastruktur som vägar, elledningar, vatten och avlopp.


Gruvbrytningen är anledningen till varför vi genomför stadsomvandlingen och gruvföretaget LKAB är en av huvudaktörerna i stadsomvandlingen. De har bedrivit gruvverksamhet i Kiruna sedan början av 1900-talet och är ett aktiebolag som är helägt av svenska staten.

Trafikverket har dragit en ny sträckning av E10. Trafikverket har byggt en ny järnvägssträckning förbi Kiruna samt ny sträckning av väg 870, Nikkaluoktavägen.

Vattenfall har byggt två nya transformatorstationer och dragit cirka sex mil nya ledningar i centrala Kiruna.

 

Övriga intressenter:
Länsstyrelsen, som bland annat bevakar att riksintressena i Kiruna tillvaratas.

Bergsstaten, som har hand om beslut i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen.

Boverket, som har haft i uppdrag av regeringen att följa och stödja utvecklingen vad gäller byggande samt byggnader i Kiruna.

Riksantikvarieämbetet, som tittar på kulturmiljöer och hur kulturhistoriska byggnader och områden i Kiruna ska bevaras.

Universitet och institutioner som både forskar och följer utvecklingen med stadsomvandlingen i Kiruna.


Sametinget är en statlig myndighet som bland annat besvarar remisser och bevakar att kommuner, markanvändare, bolag med flera samråder med samebyar som är berörda av planerade förändringar som rör samhällsplanering. Sametinget är inte en aktör i stadsomvandlingen. De samebyar som bland annat berörs av samhällsplanering av centrala Kiruna är Gabna och Laevas samebyar.

Sidans namn används som frågan, och kommer att dyka upp som rubriken för plusboxen.
Det som anges i fältet Svar kommer att dyka upp i plusboxens innehåll.

Glöm inte att ange kategori för Frågan och Svaret. Frågor och Svar som saknar kategori kommer inte att dyka upp i FAQ-appen.
Ange kategori genom att högerklicka på sidan, välj Egenskaper -> Metadata. Välj sedan kategori under metadatat: Frågor och Svar - kategori.
Man kan använda en befintlig kategori eller skapa en egen kategori. Kategorier kan även ärvas.