Regler och styrande dokument

Kiruna kommuns övergripande policydokument handlar om hur kommunen ska arbeta för likvärdiga villkor, inflytande, trygghet och tillgänglighet för invånarna.

Fullmäktige, nämnd eller styrelse kan inom ramen för sitt ansvarsområde lämna direktiv i en specifik fråga – exempelvis fullmäktiges budgetdirektiv till nämnderna, beslut om anställningsstopp, inköpsstopp osv.

Tabellbeskrivning

Direktiv

Senast reviderat

Budgetdirektiv 2020-2022 , 405.6 kB.

2019-04-08

Budgetdirektiv 2021-2023 , 647.4 kB.

2020-02-17


Kiruna kommuns lokala föreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Kiruna kommun skall upprätthållas.

Tabellbeskrivning

Lokal föreskrift

Senast reviderat

Lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun , 46.4 kB.

2011-06-07

- Bilaga, karta över Kiruna C , 1.7 MB.

2011-06-07

- Bilaga, karta över Folkets Park , 30.1 kB.

2011-06-07

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön , 5.3 MB.

2021-02-22

Lokala föreskrifter för torghandel , 19.4 kB.

2008-09-22

Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun , 689.1 kB.

2019-06-10


Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Utöver det som föreskrivits i lagen gäller bestämmelserna i reglementen.

Tabellbeskrivning

Reglemente för kommunfullmäktige

Senast reviderat

Kommunfullmäktiges arbetsordning , 385.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-02-22

- Mall motioner , 106.8 kB.

2021-02-22

- Mall interpellationer , 104.4 kB.

2021-02-22

- Mall fråga , 70.6 kB.

2021-02-22


Nämndernas och styrelsens reglementen 

Tabellbeskrivning

Reglemente för nämnd eller styrelse

Senast reviderat

Kultur- och utbildningsnämndens reglemente , 353.2 kB.

2021-02-22

Kommunstyrelsens reglemente , 372.1 kB.

2021-02-22

Miljö- och byggnämndens, tillika räddningsnämnd och trafiknämnds, reglemente , 350.2 kB.

2021-02-22

Revisorernas reglemente , 356.8 kB.

2018-06-18

Socialnämndens reglemente , 363.8 kB.

2021-02-22

Valnämndens reglemente , 103.6 kB.

2018-09-24

Överförmyndarnämndens reglemente , 358.2 kB.

2021-02-22


Verksamhetsrelaterade reglementen 

Tabellbeskrivning

Reglemente för verksamhet

Senast reviderat

Arkivreglemente , 16.5 kB.

1993-10-04

Arvodesreglemente , 271.6 kB.

2021-06-07

- Bilaga till arvodesreglemente - insynsarvode , 55.7 kB.

2019-02-18

- Bilaga till arvodesreglemente - nominella arvodesbelopp , 65.9 kB.

2019-02-18

- Bilaga till arvodesreglemente - årsarvoden , 270.4 kB.

2021-06-07

Inköpsdelegerades reglemente , 25.9 kB.

1998-06-02

Reglemente för intern kontroll , 34.1 kB.

2012-02-20

 - Bilaga till reglemente för intern kontroll - intern kontrollinstruktion , 219.4 kB.

2012-02-20

Kommunala handikapprådets reglemente , 30.3 kB.

2015-02-23

Kommunala pensionärsrådets reglemente , 23.4 kB.

2016-04-11

Redovisningsreglemente , 570.4 kB.

2018-06-18

Samverkansorganet kommunen/samernas reglemente , 24 kB.

2015-09-14

Minoritetsspråksamrådets reglemente , 69.5 kB.

2014-03-31Kommunens riktlinjer reglerar verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Tabellbeskrivning

Riktlinje

Senast reviderat

Adressättning , 443 kB.

2021-05-24

Anslag för integrationsfrämjande projekt , 35.3 kB.

2016-03-07

Anslutning av fritidshus till Gironet , 79 kB.

2015-09-14

Arbeten på samt intill kommunens vägar och mark , 368.3 kB.

2013-02-04

Byggande av kommunala verksamhetslokaler - byggprocessen , 419.6 kB.

2017-11-06

Fastigheter utanför VA-verksamhetsområde , 653.4 kB.

2011-08-29

Flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun , 702.4 kB.

2020-10-05

Gatunamnsskyltning , 13.6 kB.

2011-04-11

Hantering av tillfälliga skoterförbudsområden , 416.5 kB.

2020-02-24

Hjärtstartare i Kiruna kommun , 380.3 kB.

2019-12-09

Inre skyltning i kommunala verksamhetslokaler , 16.8 MB.

2017-11-06

Kommunal belysning i kommunens småorter , 38.1 kB.

2012-08-27

Kommunal belysning i övriga orter med kommunalt VA och som ligger utanför tätorter och småorter , 55.2 kB.

2016-02-01

Kommunal belysning i kommunens övriga orter som inte har kommunalt VA men har minst 30 invånare , 71.8 kB.

2016-02-01

Kommunalt partistöd , 335.1 kB.

2020-02-24

- Bilaga, redovisningsblankett partistöd , 99.9 kB.


Kommunkontakten , 376.8 kB.

2019-02-25

Konstnärlig gestaltning, tillämpning av enprocentsregeln inklusive policy , 259.1 kB.

2018-09-24

Lokalanvändning på kommunala fritids- och idrottsanläggningar , 176.8 kB.

2018-05-14

Mat och måltider, policy och riktlinjer avseende kvalitet för måltider i Kiruna kommun , 221 kB.

2015-11-23

- Bilaga 1, definition, värdebegrepp och ambitionsnivåer , 107 kB.

2015-11-23

Motverka mutor, korruption och jäv , 130.8 kB.

2018-02-26

Representation, gåvor och värdskap , 390.7 kB.

2019-10-21

Rätten att nyttja kommunens reserverade domäner , 54.7 kB.

2014-09-08

Schakt- och ledningsarbeten på kommunal mark , 639.5 kB.

2019-11-25

Sponsorreklam och arenanamn på kommunala anläggningar , 114.4 kB.

2019-02-25

Trafik i nya Kiruna C , 11.8 MB.

2016-11-28

Uthyrning , 418.5 kB. av lokaler i Kristallen , 418.5 kB.

2020-10-05

Utnämning av hedersmedborgare i Kiruna kommun , 332.1 kB.

2021-02-22


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari