Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Regler och styrande dokument

Kiruna kommuns övergripande policydokument handlar om hur kommunen ska arbeta för likvärdiga villkor, inflytande, trygghet och tillgänglighet för invånarna.

Fullmäktige, nämnd eller styrelse kan inom ramen för sitt ansvarsområde lämna direktiv i en specifik fråga – exempelvis fullmäktiges budgetdirektiv till nämnderna, beslut om anställningsstopp, inköpsstopp osv.

Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Budgetdirektiv 2020-2022

2019-04-08

Budgetdirektiv 2021-2023

2020-02-17


Kiruna kommuns lokala föreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Kiruna kommun skall upprätthållas.

Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Lokala ordningsföreskrifter för Kiruna kommun

2011-06-07

- Bilaga, karta över Kiruna C

2011-06-07

- Bilaga, karta över Folkets Park

2011-06-07

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

2009-02-23

Lokala föreskrifter för torghandel

2008-09-22

Föreskrifter för avfallshantering i Kiruna kommun

2019-06-10


Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Utöver det som föreskrivits i lagen gäller bestämmelserna i reglementen.

Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Kommunfullmäktiges arbetsordning

2015-09-14

- Bilaga till kommunfullmäktiges arbetsordning

2015-09-14


Nämndernas och styrelsens reglementen 

Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Kultur- och utbildningsnämndens reglemente

2018-12-10

Kommunstyrelsens reglemente

2018-12-10

Miljö- och byggnämndens, tillika räddningsnämnd och trafiknämnds, reglemente

2019-09-16

Revisorernas reglemente

2018-06-18

Socialnämndens reglemente

2020-04-06

Valnämndens reglemente

2018-09-24

Överförmyndarnämndens reglemente

2003-02-17


Verksamhetsrelaterade reglementen 

Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Arkivreglemente

1993-10-04

Arvodesreglemente

2019-02-18

- Bilaga till arvodesreglemente - insynsarvode

2019-02-18

- Bilaga till arvodesreglemente - nominella arvodesbelopp

2019-02-18

- Bilaga till arvodesreglemente - årsarvoden

2019-02-18

Inköpsdelegerades reglemente

1998-06-02

Reglemente för intern kontroll

2012-02-20

 - Bilaga till reglemente för intern kontroll - intern kontrollinstruktion

2012-02-20

Kommunala handikapprådets reglemente

2015-02-23

Kommunala pensionärsrådets reglemente

2016-04-11

Redovisningsreglemente

2018-06-18

Samverkansorganet kommunen/samernas reglemente

2015-09-14

Minoritetsspråksamrådets reglemente

2014-03-31
Tabellbeskrivning (dold i publicerat läge)


Senast reviderat

Anslag för integrationsfrämjande projekt

2016-03-07

Anslutning av fritidshus till Gironet

2015-09-14

Arbeten på samt intill kommunens vägar och mark

2013-02-04

Byggande av kommunala verksamhetslokaler - byggprocessen

2017-11-06

Fastigheter utanför VA-verksamhetsområde

2011-08-29

Flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun

2020-10-05

Gatunamnsskyltning

2011-04-11

Hantering av tillfälliga skoterförbudsområden

2020-02-24

Hjärtstartare i Kiruna kommun

2019-12-09

Inre skyltning i kommunala verksamhetslokaler

2017-11-06

Kommunal belysning i kommunens småorter

2012-08-27

Kommunal belysning i övriga orter med kommunalt VA och som ligger utanför tätorter och småorter

2016-02-01

Kommunal belysning i kommunens övriga orter som inte har kommunalt VA men har minst 30 invånare

2016-02-01

Kommunalt partistöd

2020-02-24

- Bilaga, redovisningsblankett partistöd


Kommunkontakten

2019-02-25

Konstnärlig gestaltning, tillämpning av enprocentsregeln inklusive policy

2018-09-24

Lokalanvändning på kommunala fritids- och idrottsanläggningar

2018-05-14

Mat och måltider, policy och riktlinjer avseende kvalitet för måltider i Kiruna kommun

2015-11-23

- Bilaga 1, definition, värdebegrepp och ambitionsnivåer

2015-11-23

Motverka mutor, korruption och jäv

2018-02-26

Representation, gåvor och värdskap

2019-10-21

Rätten att nyttja kommunens reserverade domäner

2014-09-08

Schakt- och ledningsarbeten på kommunal mark

2019-11-25

Sponsorreklam och arenanamn på kommunala anläggningar

2019-02-25

Trafik i nya Kiruna C

2016-11-28

Uthyrning

av lokaler i Kristallen

2020-10-05

Utnämning av hedersmedborgare i Kiruna kommun

2021-02-22


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anja Leinonen