Byggnadsepoker

Föreningsgatan med Centralskolan i bakgrunden och ¨Pekinghuset¨ i förgrunden år 1930. Foto: Borg Mesch

Från Meschplan går det att följa Kirunas större byggnadsepoker. Bilden ovan är tagen under 1930-talet och längst upp tronar den numera rivna Centralskolan.

Frälsningsarméns byggnad. Foto: Clara Nyström

1900-talets enkla tidiga träbebyggelse syns i Frälsningsarméns vita byggnad längre ner i gränden bredvid gula Centrumhuset. Det är den äldsta bevarade byggnaden i de centrala delarna av staden och uppfördes 1901. Frälsningsarmén vittnar om alla de olika föreningshus som tidigare fanns. 

Salen i Frälsningsarmén. Foto: Clara Nyström

Landströmska huset, den bruna timringen, uppfördes som bokhandel och bostadshus 1911. Byggnaden är en av mycket få knuttimrade byggnader i Kiruna som inte blivit inklädd i panel. Stilen är nationalromantisk vilket var rådande vid denna tid.

Lägg märke till de fina detaljerna och tidstypiska färgerna på Landströmshuset. Foto: Clara Nyström

Den kanske mest utmärkande byggnaden här är den ljusgrå byggnaden Pekinghuset som uppfördes 1922. Byggnaden är uppförd i 1920-talets kinesisk-inspirerade klassicism med hög arkitektonisk kvalitet, där den svängda takformen resulterat i namnet Peking.

Ritningen över Pekinghuset, arkitekt D. Nordström 10 november 1922. Ritning: Kiruna kommunarkiv

Fasaden ser ut att vara i det mer exklusiva materialet sten, men byggnaden har faktiskt en stomme av timmer. Pekinghuset uppfördes som skolexpedition åt den pampiga Centralskolan och mellan dessa låg en park.

Neonskyltar var nytillskott i stadsbilden, och tecken på framidsandan. Centrumskylten är från året efter Kiruna blev stad, 1949 och är flyttad till den nya centrumbutiken. Foto: Clara Nyström

Kiruna fick stadsrättigheter 1948 och en våg av optimism vällde över staden med rivningar och nybyggnation som följd. En så kallad centrumsanering som inföll i de flesta städer vid denna tid.

Ritningen för Tempohuset daterad 1957. Arkitekt Bertil Höök.

En ny modern byggnadstyp var höghuset och 1957 uppfördes Kirunas första centrala höghus här kring Meschplan. Kupolengallerian till vänster om Landströms vittnar också om denna byggnadsepok. Parken bakom Pekinghuset bebyggdes med en galleria under 1990-talet.

Nästa epok

Nästa epok kommer att bli stadsomvandlingen när centrum kommer börja rivas under 2023. Först påbörjas en invändig rivning innan byggnaderna slutgiltligt rivs. Stängslet gör det hela mycket påtaglit. Frälsningsarmén, Landströmska huset samt Pekinghuset kommer att flyttas kring 2024.

Kiruna’s architectural style periods

Föreningsgatan with the Centralskolan school in the background and ̈Pekinghuset ̈in the foreground in 1930. Photo: Borg Mesch

From Meschplan, you can follow Kiruna's changing architectural style periods. The picture above was taken in the 1930s and at the top, the magnificent but now demolished Centralskolan school can be seen.

Salvation Army building. Photo: Clara Nyström

The simple wooden buildings of the early 20th century can be seen in the Salvation Army's white building further down the alley next to Centrumhuset. It was built in 1901 and is the oldest preserved building in the central part of the town. The Salvation Army is one example of all the many association buildings that used to exist.

The Salvation Army’s assembly hall. Photo: Clara Nyström

Landströmska huset on the left was built in 1911 as a combined bookshop and residence. The building is one of only a few log buildings in Kiruna that have not been clad with wood panelling. The building has a national romantic look which was the prevailing style at the time.

Note the fine details on Landströmskahuset. Photo: Clara Nyström

Perhaps the most distinctive building here is Pekinghuset which was built in 1922. The building was built in the style of 1920s Chinese-inspired classicism with high architectural quality, where the curved shape of the roof resulted in the name Peking.

The drawing of Pekinghuset, architect D. Nordström, 10 November 1922. Drawing: Kiruna Municipal Archives

The façade appears to be made of the more exclusive material stone but the building actually has a timber framework. Pekinghuset was built as a school office for the grand Centralskolan school. Between the two buildings there was a park.

Neon signs were a new feature in Kiruna and were an indication of the town’s spirit of the future. The town centre sign is from the year after Kiruna became an official town, 1949. The sign has been moved to the new citycenter. Photo: Clara Nyström

Kiruna gained town privileges in 1948 and a wave of optimism washed over the town which led to the demolition of old buildings and much new construction work. This was known as a “town centre clean-up” which was conducted in most towns in Sweden at that time.

The drawing for Tempohuset dated 1957. Drawing: Architect Bertil Höök

A new modern building type was the high-rise building and in 1957, Kiruna's first central high-rise building was built here around Meschplan. The domed Kupolengallerian on the left also bears witness to this building era. A shopping mall was built in the park behind Pekinghuset in the 1990s.

Next era

The next era will be the transformation of the town when the town centre will begin to be demolished in 2023. The fence make it very noticeable. The Salvation Army building, Landströmska Huset and Pekinghuset will be moved around 2024-25.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling