Centralskolan

Centralskolan 1914. Foto: Torsten Dahllöf

Centralskolan var en ovanligt mäktig byggnad för Kirunas förhållanden och den syntes väl i stadsbilden. Byggnaden stod färdig 1909 efter ritningar av Gustav Wickman. 1923 byggdes den om av John Åkerlund och fick då i stort sett fördubblad kapacitet.

Lekande barn på Föreningsgatan bredvid Centralskolan år 1930. Foto: Borg Mesch

Byggnaden revs 1972 under centrumsaneringen för att ge plats åt en ny modern låg- och mellanstadieskola som dock relativt snabbt förlorade sin funktion. Centralskolan bär på många minnen och rivningen följdes av kraftiga protester som satte stopp för fortsatt centrumsanering i Kiruna.

En klass flickor med lärare från hushållsskolan omkring 1915. Foto: Borg Mesch

Skolfrågan var viktig i Kiruna och flera skolor uppfördes tidigt. Ett exempel är Sveriges första yrkesutbildning, KPU (Kiruna praktiska ungdomsskola) som startades på initiativ av Hjalmar Lundbohm 1909.

Träslöjdselever med läraren i mitten. Foto: Borg Mesch

Där utbildades flickor och pojkar till erkänt skickliga hantverkare i fyraåriga utbildningar. Något sådant hade landet aldrig tidigare skådat och resultatet blev så bra att kirunamodellen blev grunden för hela det svenska yrkesskolesystemet.

Bertil Hööks skiss på ny KPU-byggnad under 1960-talet.

Det nuvarande gymnasiet, Hjalmar Lundbohmsskolan, har sitt ursprung i KPU. Skolan finns utmärkt på kartan och påverkas av gruvbrytningen. En ny gymnasieskola håller därför på att uppföras i nya stadskärnan i ett område som kallas Kunskapsstaden.

En del av Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall arkitekter
En del av Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall arkitekter

Kunskapsstaden kommer också bestå av verksamheter såsom kulturskola och lärcentra för vuxna och kommer ha närhet till både idrottshall och badhus. Kunskapsstaden är planerad att stå klar 2024.

Centralskolan

Centralskolan school, 1914. Photo: Torsten Dahllöf

The Centralskolan school was an unusually fine building for a town of Kiruna's size and it was very noticeable in the town environment. The building was completed in 1909 after drawings by Gustav Wickman. In 1923, it was rebuilt by John Åkerlund and was then almost doubled in size.

Playing children on Föreningsgatan next to Centralskolan in 1930. Photo: Borg Mesch

The building was demolished in 1972 during the “town centre clean-up” to make space for a new modern primary school, although it lost its function relatively quickly. There are many memories associated with Centralskolan and its demolition was followed by strong protests that put an end to the “town centre clean-up” in Kiruna.

Interior of the domestic science school (hushållsskola). Photo: Borg Mesch

Education was an important matter in Kiruna and a number of schools were built in the early days. One example is Sweden's first vocational school, KPU (Kiruna Practical Youth School), which was started on the initiative of Hjalmar Lundbohm in 1909.

Woodwork pupils with the teacher in the middle. Photo: Borg Mesch

There, girls and boys became skilled, qualified craftsmen after four years of training. Nothing like that had ever existed in Sweden before and the result was so good that the Kiruna model became the basis for Sweden’s entire vocational school system.

Bertil Höök's sketch of the new KPU building in the 1960s.

The current upper secondary school, Hjalmar Lundbohmsskolan, originates from KPU. The school is marked out on the map and will be affected by the mining. A new upper secondary school is therefore being built in the new town centre in an area called Kunskapsstaden (“knowledge town”).

Part of Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall arkitekter
En del av Kunskapsstaden. Illustration: Cedervall arkitekter

Kunskapsstaden will also have a school of culture and adult education facilities, and there will be both a sports hall and swimming baths nearby. Kunskapsstaden is estimated to be completed in 2024.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg

Kiruna bildsamling