Flytt av kulturbyggnader

Första byggnaden, arbetarbostaden B5 flyttas, och mycket folk promenerade med. Foto: Moa Strålberg

Den 24 maj 2017 flyttades den första kulturbyggnaden i Kiruna. Den så kallade arbetarbostaden B5, som syns ovan, flyttades till LKAB:s nya område vid Luossavaara. Därefter flyttades fler kulturbyggnader, bland annat Ingenjörsvillan och Hjalmar Lundbohmsgården till samma område.

Länsmansbostaden redo för flytt. I bakgrunden syns gamla stadshuset med klocktornet nedmonterat. Foto: Ulrika Isaksson

Länsmansbostaden från 1905 ovan var den första kulturbyggnaden att flyttas till den nya stadskärnan.

Gula raden 2011. Foto: Kjell Törmä

På denna plats stod tidigare den så kallade ”Gula raden” som uppfördes redan 1900. Kiruna var i stort behov av bostäder och för att snabbt bygga upp staden fraktades ibland byggnader långväga ifrån. Av ursprungligen sex byggnader av denna typ så sägs det att minst två förtimrades i Luleå och sedan nedmonterades och fraktades hit.

Byggnaderna under uppförandet 1900. Foto: Borg Mesch

Idag finns tre av dessa byggnader kvar och 2019 flyttades de till nya stadskärnan. På illustrationsbilden nedan syns Gula raden till vänster och Länsmansbostaden till höger.

Gula radens nya placering. Illustration: White arkitekter

Ytterligare fyra kulturbyggnader flyttades 2019. Dessa var också uppförda 1900 och var alltså några av de första byggnaderna i nuvarande Kiruna. På så sätt blev de också några av de första byggnaderna även i den nya stadskärnan.

Flytt av en så kallad 16-mannabostad 2019.

42 byggnader flyttas

Totalt kommer 42 byggnader att flyttas på grund av stadsomvandlingen och än så länge har 14 byggnader fått nya adresser. Byggnaderna flyttas i olika etapper och nästa flyttetapp är 2022. Byggnaderna är valda efter deras kulturhistoriska värde och stor omsorg läggs på deras nya placeringar som är valda för att efterlikna den ursprungliga platsen.

The relocating of heritage buildings

The relocating of the first building, B5, which was workers’ housing. Many people walked along the same route as the building was moved. Photo: Moa Strålberg

On 24 May 2017, the first of Kiruna’s cultural heritage buildings was moved. The workers' housing known as B5, shown above, was moved to LKAB's new area at Luossavaara. After that, more cultural heritage buildings were moved to the same area, including Ingenjörsvillan and Hjalmar Lundbohmsgården.

Länsmansbostaden (Bailiff’s Residence) ready for relocation. In the background you can see the old town hall with the bell tower dismantled. Photo: Ulrika Isaksson

Länsmansbostaden (Bailiff’s Residence) from 1905, in the picture above, was the first cultural building to be moved to the new city center.

"Yellow Row" in 2011. Photo: Kjell Törmä

This location is where the "Yellow Row" used to be, housing that was constructed as early as in 1900. Kiruna was in great need of housing and in order to build up the town quickly, some buildings were transported here from far away. There were originally six buildings of this type and it is said that at least two of them were built in Luleå and then dismantled and transported here.

The buildings during construction, 1900. Photo: Borg Mesch

Today, three of these buildings remain and in 2019 they were moved to the new town centre. In the illustration below, you can see the Yellow Row on the left and Länsmansbostaden on the right. There is a glimpse of the church in the background

The new location of the Yellow Row. Illustration: White arkitekter

Four more cultural heritage buildings were moved in 2019. These were also built in 1900 and were thus some of the first buildings in Kiruna. In this way, they also became some of the first buildings in the new town centre.

Relocation of a “16-man house”, 2019.

42 buildings will be moved

All in all, 42 buildings will be moved due to the transformation of the town. So far, 14 buildings have been given new addresses. The buildings will be moved in different stages, the next removal being in 2022. The buildings have been chosen on the basis of their cultural and historical value and great care has been taken to choose new locations that are similar to their original locations.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg