Hjalmar Lundbohmsgården

Bilden är tagen från ungefär samma plats som du står på nu, vid uppvaktandet vid Hjalmars 60-årsdag i aprl 1915. Foto: Borg Mesch

På andra sidan det röda staketet låg tidigare Hjalmar Lundbohmsgården, Kirunas andra byggnad och LKAB:s förste disponents bostadshus.

Disponent Hjalmar Lundbohm framför sin bostad. Foto: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohm (1855-1926) utsågs till disponent 1900 och brukar nämnas som Kirunas grundare. Han var en tongivande verksamhetsledare under denna tid och hans stora kontaktnät, med bland annat arkitekter och konstnärer, har präglat staden samt hans bostadshus.

Prins Eugen med sällskap besöker Hjalmar Lundbohm. Disponentbostaden i bakgrunden. Foto: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohm var utbildad geolog och det var som statsgeolog han gjorde sitt första besök till Kirunatrakten 1890. Det var under en av de många undersökningsexpeditioner som skedde i norra Sverige.

Gården med punschveranda. Äldsta delen till vänster. Foto Ulrika Hannu 2007
Gården med punchverandan. Äldsta delen till väntser. Foto Ulrika Hannu 2007

Hjalmar Lundbohmsgården, dåvarande ”disponentbostaden”, uppfördes i fyra etapper mellan åren 1895 och 1909. Lundbohms vänner, konstnären Christian Eriksson och arkitekten Elis Benckert har utfört ritningarna.

De fyra byggnadsepokerna, 1895, 1900, 1905 och 1909. Skiss: Clara Nyström 2013

Några år senare flyttades en timring dit, den så kallade B1an (byggnad 1), och kompletterade gårdsmiljön. Byggnaden låg tidigare närmare sjön Luossajärvi och uppfördes 1890. Den användes bland annat vid de tidiga expeditionerna till området och räknas som Kirunas första byggnad.

Kiruna första byggnad, B1, på sin plats vid gården. Foto: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohmsgården, samt B1an, är några av de byggnader med kulturhistoriskt värde som flyttats i och med gruvbrytningen. Sedan 2017 finns den vid foten av Luossavaara.

Skiss över Hjalmar Lundbohmsgårdens nya placering tillsammans med Ingenjörsvillan och det nya Bolagshotellet. Illustration: White arkitekter

Gården skyddas som byggnadsminne och är uppförd med ett rikt arkitektur-och konstnärsideal. Gården har genomgått en omfattande restaurering och öppnade upp för allmänheten första advent 2022.

Bolagshotellet 2012. Foto: Kjell Törmä

Området kring Hjalmar Lundbohmsgården var LKAB:s första administrativa centrum med bolagskontor, bolagshotell och ingenjörsvillor. Bolagshotellet stod närmare gruvan till höger och revs 2018. Ett nytt bolagshotell, som kommer att likna det gamla, uppförs bredvid Hjalmar Lundbohmsgårdens nya plats.

Hjalmar Lundbohmsgården

The picture was taken from about the same place as you are now, at the courtship at Hjalmar's 60th birthday in April 1915. Photo: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna's second building and LKAB's first Managing Director Residence, used to stand on the other side of the red fence.

Managing Director Hjalmar Lundbohm in front of his residence. Photo: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohm was appointed Managing Director in 1900 and is usually called the founder of Kiruna. He was an influential business leader and his large network of contacts, including architects and artists, has characterised both the town and his residence.

Prince Eugen and his company visit Hjalmar Lundbohm. The Managing Director Residence can be seen in the background. Photo: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohm was a trained geologist and it was as state geologist that he made his first visit to the Kiruna area in 1890. That was during one of many investigatory expeditions to northern Sweden.

Hjalmar Lundbohmsgården before it was moved. Façade with the punch veranda and the first part of the building on the right. Photo: Ulrika Hannu
Gården med punchverandan. Äldsta delen till väntser. Foto Ulrika Hannu 2007

Hjalmar Lundbohmsgården, the then Managing Director Residence, was built in four stages between 1895 and 1909. Lundbohm's friends, artist Christian Eriksson and architect Elis Benckert, did the drawings.

The four building eras: 1895, 1900, 1905 and 1909. Sketch: Clara Nyström

A few years later, a log building was moved there, “B1”, making the residence environment more complete. The building was built in 1890 and used to stand closer to Lake Luossajärvi. It was used, among other things, during early expeditions to the area and is considered to be Kiruna's first building.

Kiruna's first building, B1, in its place by the residence. Photo: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohmsgården and B1 are among the buildings of cultural heritage value that have been moved as a result of the mining operations. As of 2017, they are located at the foot of Luossavaara.

Sketch of Hjalmar Lundbohmsgården's new location together with Ingenjörsvillan and the new Bolagshotellet. Illustration: White arkitekter

The residence is protected as a listed heritage building which was constructed in accordance with lavish architectural and artistic ideals. The building has been restored and opened to the public in December 2022.

Bolagshotellet, 2012. Photo: Kjell Törmä

The area around Hjalmar Lundbohmsgården was LKAB's first administrative centre with corporate offices, company hotel (Bolagshotell) and engineer residences (Ingenjörsvillor). Bolagshotellet was located closer to the mine on the right and was demolished in 2018. A new Bolagshotell, which will resemble the old one, will be constructed next to Hjalmar Lundbohmsgården's new location.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling