Kiruna handel

Illustration över Kirunas nya handelsgata. Illustration: White arkitekter

I den ursprungliga stadsplanen fanns det medvetet inget utpekat centrum i Kiruna. Istället fanns många mindre torgbildningar, såsom Meschplan som ni redan besökt. Detta innebär att det även idag inte finns något riktigt torg eller samlat handelsområde utan butikerna ligger utspridda. Idag finns det till exempel ingen gata med butiker på bägge sidor.

Kirunas nya torg, Stadshustorget. Till vänster syns stadshuset Kristallen som stod klar 2018 och till höger står det nya stadshotellet som Scandic tar i bruk under 2021. Illustration: White arkitekter

När nya Kiruna planerats har medborgardialoger anordnats vid flera tillfällen. Något som tydligt framkom var avsaknaden av just ett huvudtorg och en handelsgata. Detta har därför varit viktiga komponenter i den nya stadskärnan som får ett torg vid stadshuset Kristallen och en handelsgata som utgår därifrån.

Den nya stadskärnan växer fram. Bilden är tagen i början av december 2020. Foto: Ulrika Isaksson

På bilden ovan syns delar av det som kommer bli Kirunas nya stadskärna. Till vänster i bilden ligger Kvarter 1 som innehåller lägenheter och lokaler för kontor, restauranger och butiker. I mitten syns stadshuset Kristallen med torget framför där klockstapeln från det gamla stadshuset står placerat. Till höger skymtas Aurora kultur och kongress och det nya stadshotellet. Mellan dessa byggnader kommer handelsgatan att gå fram.

Den framtida stadskärnan ska vara tät och innehålla olika verksamheter som handel, arbetsplatser, kultur, hotell, restauranger och kaféer som lever sida vid sida. Illustration: White arkitekter

Handelsgatan blir en gågata med en tät och ombonad miljö. Ovanpå butikerna i bottenplanet byggs bostäder och kontor som bidrar till stadslivet. I handelsgatans slut, mot gränsen till Tuolluvaara och E10, kommer ett storhandelsområde att etableras.

Handeln flyttar 2022

Den nya stadskärnan invigdes 1-3 september 2022. Vid samma tid flyttade handel och annan service från detta centrum till nya centrum. Några butiker och verksamheter finns dock kvar ännu ett tag.

Trade and shopping in Kiruna

Illustration of Kiruna's new shopping street. Illustration: White arkitekter

In the original town plan, there was deliberately no designated centre in Kiruna. Instead, there were many smaller squares, such as Meschplan, which you have already visited. This means that even today, there is no real square or proper shopping area; instead the shops are scattered around the town. Today, for example, there is no street with shops on both sides.

Kiruna's new square, Stadshustorget. On the left is the Kristallen Town Hall, which was completed in 2018 and on the right is the new hotel that Scandic will open in 2021. Illustration: White arkitekter

During the planning of the new Kiruna, meetings for “citizen dialogues” have been organised on several occasions. It became clear that many people have missed having a main square and a shopping street. These have therefore been important components of the new town centre, which will have a square by the Kristallen Town Hall and a shopping street leading from it.

The new town centre is emerging. The picture was taken in early December 2020. Photo: Ulrika Isaksson

The picture above shows parts of the area that will be Kiruna's new town centre. On the left side of the picture is Kvarter 1 (Block 1), which contains apartments and premises for offices, restaurants and shops. In the middle, you can see the Kristallen Town Hall and the square in front of it where the bell tower from the old Town Hall has been placed. On the right you see a glimpse of Aurora kultur och kongress, and the new hotel. The shopping street will pass between these buildings.

The future town centre is to be compact and have a variety of activities such as shops, workplaces, cultural facilities, hotels, restaurants and cafes, all side by side. Illustration: White arkitekter

The shopping street will be a pedestrian precinct with a compact, cosy feel. Above the ground floor shops, there will be flats and offices which will contribute to a vibrant town centre. At the end of the shopping street, towards the boundary to Tuolluvaara and the E10 highway, a large trading area will be established.

The shops will move in 2022

The new town centre was inaugurated on September 1-3 2022. In the same year, shops and other services will be moved from this town centre to the new center. However, some shops and businesses will remain for a while.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling