Kiruna kyrka

Kiruna kyrka under uppbyggnad. Foto: Borg Mesch

På stadsplanens högsta punkt, tronandes över samhället, placerades Kiruna kyrka. Det sägs att platsen även höjdes några meter, vilket nästan kan ses runt platsen. Klockstapeln uppfördes först och var färdig 1907 och på grund av storstrejken 1909 stod kyrkan färdig först 1912.

Klockstapeln under byggnad innan den blivit inklädd med spån. Foto: Borg Mesch

Kyrkan är uppförd i nationalromantisk anda med nygotiska drag och formen på kyrkan är tagen från den samiska kåtan. De stora timmerstockarna som behövdes fanns inte i närområdet utan fick hämtas från ryska Archangelsk, fraktas med båt över havet till Narviks hamn och slutligen med tåg till Kiruna.

Prins Eugen under målning av altartavlan. Foto: Borg Mesch

Kiruna kyrka är framröstad som Sveriges vackraste byggnad uppförd innan 1950. Den är ett allkonstverk med flera konstnärer som var involverade. Arkitekt Gustav Wickman stod för ritningarna och på fotografiet står prins Eugen i full färd med att slutföra altartavlan med sin målning över paradiset.

Christian Erikssons skulpturer. Foto: Kjell Törmä

Konstnären Christian Eriksson har gjort de 12 förgyllda skulpturerna som finns kring fasaden. Han står även bakom den snidade reliefen på västgaveln ovan entrén. Den mörka porten därunder är formgiven av Ossian Elgström och på storklockan i klocktornet finns en vers av författaren Albert Engström.

Sommarvy över röda Kiruna kyrka. Foto: Maria Lindgren

Det var mycket att fundera över när kyrkan byggdes men det svåraste var kanske färgen. Både vit och orange testmålades på kyrkan men tillslut blev den röd, en färg som vid 1900-talets början ansågs bära på det svenska traditionsarvet.

Hjalmar Lundbohms gravsättning 1929. Foto: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohms monumentala gravplats ligger i kyrkoskogen till höger och kommer också behöva hanteras i och med stadsomvandlingen.

Skiss över nya kyrkområdet. Illustration: White arkitekter

Kyrkoprojektet

Kyrkan och klockstapeln kommer flyttas till nya Kiruna 2025. Flytten är komplex, delvis hur den rent tekniskt flyttas och hur mjuka värden som minnen, sorg och glädje ska tas tillvara. Just nu pågår detaljplanearbete för det nya kyrkoområdet samt andra projekt kopplade till kyrkoflytten.

Kiruna church

Kiruna church under construction. Photo: Borg Mesch

Kiruna church was placed like a throne at the highest point of the town plan. It is said that the site was also raised a few metres, which is perhaps evident when one looks at the area. The bell tower was built first and completed in 1907 but because of a major strike in 1909, the church was not completed until 1912.

The bell tower under construction before it was clad with wood shingle. Photo: Borg Mesch

The church was built in a national romantic style with neo-Gothic features and its shape was inspired by the Sami “goahti” hut. The large logs needed were not to be found in the local area. Instead they were taken from Archangelsk in Russia, transported by ship across the sea to Narvik harbour and finally by train to Kiruna.

Prince Eugen painting the altarpiece. Photo: Borg Mesch

Kiruna church was voted the most beautiful building to be built in Sweden before 1950. It is an all-embracing artwork that involved several artists. Architect Gustav Wickman provided the drawings and in the photograph, Prince Eugen can be seen completing the altarpiece with his painting of paradise.

Christian Eriksson's sculptures. Photo: Kjell Törmä

Artist Christian Eriksson made the twelve gilded sculptures around the façade. He also made the carved relief sculpture on the western end of the church above the entrance. The dark door under the relief was designed by Ossian Elgström. On the big bell in the clock tower, there is a verse by the author Albert Engström.

Summer view of Kiruna’s red church. Photo: Maria Lindgren

There were many aspects to consider when the church was built but the biggest challenge was perhaps the colour. Both white and orange paints were tested on the church but in the end red was chosen, a colour that, at the beginning of the 20th century, was considered to represent Sweden’s traditional heritage.

Hjalmar Lundbohm's burial in 1929. Photo: Borg Mesch

Hjalmar Lundbohm's monumental burial site is located in the church forest on the right and will also need to be moved in conjunction with the transformation of the town.

Sketch of the new church area. Illustration: White arkitekter

The church project

The church and the bell tower will be moved to the new Kiruna around 2025. The move is a complex operation, both regarding the technical aspects of the move and the problem of dealing with the emotional aspects of memories, grief and happiness which must all be taken into account. Detailed planning for the new church area and other projects linked to the relocation of the church is currently underway.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling