Kyrkmyren

Renar på kyrkmyren. Foto: Borg Mesch

Du står nu mitt på den tidigare kyrkmyren. Innan Kiruna grundades så nyttjade samer området. När staden sedan byggdes upp så blev kyrkmyren en naturlig samlingsplats för handel när samerna flyttade med sina renar genom samhället.

Renrajd på väg in mot Kiruna centrum. Foto: Borg Mesch

Därför byggdes flera handelshus i området. Butiken Wennbergs, som ni kommer passera lite senare, är den äldsta butiken som finns kvar idag och den öppnade redan 1904. Eftersom de flesta bosättarna i området var finskspråkiga kom området att kallas ”Finnstan”.

Utanför Nils Persson Gunnares torvkåta i Laimoviken den 17 juli 1913. Foto: Borg Mesch

Fornlämningar visar att de första människorna kom till kommunen för mer än 6 000 år sedan, efter att inlandsisen dragit sig tillbaka. Den samiska och den finsktalande kulturen har levt här sida vid sida så långt vi kan blicka tillbaka. 

Jukkasjärvi kyrka 2007. Foto: Ulrika Hannu

Nybyggarna och de allra första gruvarbetarna kom under den första gruvepoken på 1600-talet. Då fanns redan en kyrka i Jukkasjärvi, 17 kilometer utanför Kiruna vid Torneälven. Den färdigställdes i april 1607 och 2007 firade Jukkasjärvi församling 400 år.

Masugnsbyns bruksgård 2017. Foto: Clara Nyström

Den första "svenska" inflyttningen skedde till Kiruna kommuns sydöstra del, nära Masugnsbyn, där den första järngruvan öppnades 1647. Under sent 1600-talet upptäcktes även fyndigheterna i Kiirunavaara som idag är världens största underjordsgruva för järnmalm.

Parkskolan, troligen 1940-tal. Notera det ursprungliga tornet på taket.

Den stora byggnaden som finns här idag, Parkskolan, uppfördes 1938 efter ritningar av arkitekt Bertil Höök. Höök var länsarkitekt i Norrbotten och står bakom många byggnader i Kiruna. Tornet på taket hade en viktig funktion under andra världskriget då det användes till luftbevakning.

Jägarskolan 2007. Byggnaderna låg på en höjd för bra överskådlighet men arkitekturen var enkel för att inte avslöja verksamheten. Idag kontor och bostadsområde. Foto: Thomas Nylund

Sverige deltog inte i andra världskriget men det svenska försvaret hade beredskap. I Kiruna finns tydliga spår genom byggandet av en militärbas för Norrbottens regementes jägarbataljon, den så kallade Jägarskolan.

Vid evakueringen av finska flyktingar vid Kiruna järnvägstation 1944. Foto: Järnvägsmuseet

I och med den stora malmframställningen var Kiruna viktig att skydda och Malmbanan hade en avgörande betydelse under andra världskriget. Tyskland var beroende av svensk järnmalm och ockuperade Norge och genom Kiruna skedde tyska militärtransporter av personal och material.

Pansartåget "Boden" vid Riksgränsen 1941. Foto: Järnvägsmuseet

1940 byggde Sverige två pansartåg, "Kiruna" och "Boden", När "Kiruna" stod stationerad vid Vassijaure station skedde en eldgivning mot ett tyskt flygplan som sköt tillbaka. Skotten träffade en ung värnpliktig som stupade, och han blev den ende soldaten i svenska armén som sköts ihjäl av främmande makt under kriget.

The church mire area

Reindeer on the church mire. Photo: Borg Mesch

You are now standing in the middle of the former church mire. Before Kiruna was founded, the Sami people used this area. Later, when the town was built, the church mire area became a natural meeting place for trading when the Sami moved with their reindeer through the area.

A caravan of reindeer heading towards central Kiruna. Photo: Borg Mesch

For that reason, several trading houses were built in the area. The Wennbergs store, which you will pass a little later, is the oldest surviving store. It opened as early as in 1904. Since most of the settlers in this area were Finnish-speaking, the area came to be known as "Finnstan".

Outside Nils Persson Gunnare's peat hut in Laimoviken on 17 July 1913. Photo: Borg Mesch

Ancient remains show that people came to this area more than 6,000 years ago, after the inland ice had retreated. The Sami and Finnish-speaking cultures have been living here side by side for as long as we can look back in time.

Jukkasjärvi church, 2007. Photo: Ulrika Hannu

New settlers and the very first miners came during the first mining era in the 17th century. At that time, there was already a church in Jukkasjärvi, 17 kilometres outside Kiruna by the Torneälven river. It was completed in April 1607 and in 2007, Jukkasjärvi parish celebrated its 400-year anniversary.

Masugnsbyn’s industrial area, 2017. Photo: Clara Nyström

The first wave of incoming “Swedes” came to the south-eastern part of Kiruna municipality, near Masugnsbyn, where the first iron mine was opened in 1647. During the late 17th century, deposits were also discovered in Kiirunavaara, which is now the world's largest underground mine for iron ore.

Parkskolan, probably the 1940s. Note the original tower on the roof.

The large building that exists here today, the Parkskolan school, was built in 1938 after drawings by architect Bertil Höök. Höök was county architect in Norrbotten and has drawn many buildings in Kiruna. The tower on the roof, which has since been rebuilt, played an important role during the Second World War when it was used for air surveillance.

Jägarskolan, 2007. The buildings were located on a hill so as to have a good view but the architecture was simple so as not to reveal the operations going on inside. Photo: Thomas Nylund

Sweden did not participate in the Second World War, but the Swedish Armed Forces were on standby. There are clear traces of that in Kiruna through the construction of a military base for Norrbotten regiment's Jaegar battalion, “Jägarskolan”.

The evacuation of Finnish refugees at Kiruna railway station, 1944. Photo: Railway museum

Because of Kiruna’s large ore production, it was important to protect the town and the Malmbanan railway played a crucial role during the Second World War. Germany was dependent on Sweden’s iron ore and it occupied Norway and Germany conducted military transports of personnel and materials through Kiruna.

The armoured train "Boden" at Riksgränsen in 1941. Photo: Railway museum

In 1940, Sweden built two armoured trains, "Kiruna" and "Boden". When "Kiruna" was stationed at Vassijaure station, shots were fired at a German aircraft which fired back. The shots hit a young conscript who was killed. He was the only soldier in the Swedish army to be shot dead by foreign powers during the war.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg

Kiruna bildsamling