Om nya Kiruna

Första byggnaden i Kirunas nya stadskärna, stadshuset Kristallen. Foto: Hufton+Crow

Likt den febrila byggverksamheten som rådde kring 1900 i Kiruna pågår det en likande byggverksamhet nu. Det byggs så det knakar i den nya stadskärnan. 2018 stod det nya stadshuset Kristallen klart och verksamheten i byggnaden har varit igång sedan dess.

Nya centrum med stadshus och det nya kulturhuset Aurora under byggande. Foto: Marianne Nordmark

2022 var det mycket som hände i nya stadskärnan. Markbeläggning gjordes på torget och det nya hotellet var klart under våren. 1-3 september var en historiskt händelse när nya centrum med handelsgata och gallerior samt Aurora kulturhus invigdes under pompa och ståt.

Illustration nya Kiruna från 2015. Centrumkärnan närmast i bild. Illustration: White arkitekter

De flesta handlarna och invånarna har flyttat in. I kvarter 6 pågår bygget av ytterliggare ett hotell samt butiker. Nära inpå den nya stadskärnan på Jägarområdet byggs också villakvarter.

Vy i stadsparken. Illustarion: White arkitekter

Bortanför stadsparken uppförs badhuset och Kunskapsstaden bestående av gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna. 2020 togs den nya brandstationen i bruk och just nu byggs ett nytt polishus.

Byggnationen av det nya badhuset fotat i april 2021. I bakgrunden syns stadshuset Kristallen, hotellet och Kvarter 1. Foto: Irene Björk

Den nya dragningen av väg E10 kunde invigas hösten 2020 och de kommande åren kommer den första och andra delen av stadsparken vara färdig, Kirunas nya sjukhus stå klart och Kiruna kyrka stå på sin nya plats. Kiruna har en spännande framtid framför sig. Men även om vi blickar framåt så glömmer vi inte det vi lämnar bakom oss.

Vy från Hotell Ferrum över Kirunafestivalen och Kiirunavaara kl 22.25. Foto: Kjell Törmä

Härmed är din stadsvandring slut

Hoppas att du lärt dig mer om Kirunas historia och om den resa som fortgår i Kiruna nu och i framtiden.

Till dig som är besökare i Kiruna, hoppas vi ses snart igen! Under din nästa resa till vår stad kommer det kanske se lite annorlunda ut.

Till dig som bor här i Kiruna, hoppas att promenaden varit intressant och att du lärt dig något nytt om din hemstad.

About the new Kiruna

The first building in Kiruna's new town centre, Kristallen Town Hall. Photo: Hufton+Crow

Just like the intense construction work that took place around 1900 in Kiruna, there is similar extensive construction work going on now. New buildings are popping up in the new town centre. In 2018, the new Kristallen Town Hall was completed and activities inside the building have been underway since then.

The new town centre with the Town Hall and the new Aurora cultural centre under construction. Photo: Marianne Nordmark

Currently, ground work is underway in the main square in front of the Town Hall and the tenants in the adjacent block have started to move in. The construction of the new hotel is in its final stages and Aurora kultur och kongress will open this year.

Illustration of the new Kiruna from 2015. The town centre in the foreground. Illustration: White arkitekter

At the same time, three blocks are being built along the shopping street for homes and commerce, a parking garage next to the hotel, and LKAB Fastigheter is building apartments in the block behind Aurora. Residential areas are also being built in the Jägar area close to the new town centre.

View of the town park. Illustration: White arkitekter

Beyond the town park, the swimming baths and Kunskapsstaden are being built, consisting of upper secondary school, school of culture and adult education facilities. In 2020, the new fire station was commissioned and a new police station is currently being built.

Construction of the new swimming baths photographed in April 2021. In the background, you can see the Kristallen Town Hall, the hotel and Kvarter 1. Photo: Irene Björk

The new route of the E10 road was inaugurated in autumn 2020. Over the course of the next few years, Kiruna's trade and shops will have been relocated, the first and second part of the town park will have been completed, Kiruna's new hospital will be ready and Kiruna church will be in its new location. Kiruna has an exciting future ahead, but we won't forget what we have left behind us.

View from Hotel Ferrum over Kirunafestivalen and Kiirunavaara at 22.25. Photo: Kjell Törmä

Your town walk is now over

We hope you have learnt more about Kiruna's history and journey that is underway now and will continue in the future.

For those of you who are visiting Kiruna, we hope to see you again soon! When you next come to our town, it might look a little different.

For those of you who live here in Kiruna, we hope the walk has been interesting and that you have learnt something new about your hometown.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling