Staden växer fram

Gatumiljön uppåt vägen 1914. Inga byggnader som syns på bilden finns kvar idag. Foto: Borg Mesch

Bilden ovanför visar den första bebyggelsen på denna plats. Asplundska huset, samhällets största affärs-och bostadshus, syns närmast i bild. Byggnaden uppfördes 1901 men förstördes i en stor brand 1926.

På bilden syns resterna av byggnaden, där murstockarna och kakelugnar klarade sig. Foto: Borg Mesch

Året efter restes de byggnader du ser här idag och detta kvarter blev den första mer stadsmässiga bebyggelsen med stenbyggnader i ett slutet kvarter. Tidigare hade de första riktiga bostadshusen uppförts i trä, både liggtimmer eller de enklare plankhusen. Bebygglesen bakom stängslen kommer att rivas under 2023.

Spårvagnen framför dagens byggnad som tidigare låg i en korsning. Foto: Torsten Dahllöf

Längs vägen gick tidens nya moderna färdsätt, spårvagnen. Spårvagnen är ett exempel på hur den nya staden Kiruna skulle vara en modern mönsterstad med nya idéer. Spårvagnen var i drift 1907-1958.

Kåkstaden vid "Rälsippen" 1900. Foto: Borg Mesch

Under Kirunas första år var det livlig byggverksamhet och bostadsbrist gjorde att enkla kåkbostäder växte fram i områdena närmast järnvägen.

Torftiga kåkar som så kallade "fläsklådor, "torvkoja" och "backsvala" var bostad åt många i början. Foto: Borg Mesch

Ett område där flera byggnader av denna typ fanns var järnvägsparken. Här låg bland andra "Backsvalan" som syns ovan med familjen Hammar framför. Bilden är tagen 1900 då 80-100 kåkbostäder uppskattas ha funnits i samhället. Levnadsförhållandena i dessa kåkar var inte lätta med Kirunas kalla klimat.

Skomakarstugan ger en unik inblick i hur många av de första invånarna bodde. Här bodde en familj med fem barn.

Stadsplanen reglerade en ordnad bebyggelse och kring 1904 var kåkbebyggelsen borta. En liknande har dock klarat sig och finns bevarad, den så kallade skomakarstugan från 1899 som ligger på Arbetaregatan. Den finns utmärkt på kartan för QR-promenaden.

The town grows

Street scene leading up to the road, 1914. None of the buildings in this picture exists anymore. Photo: Borg Mesch

The picture above shows the first buildings in this location. Asplundska huset, Kiruna’s largest commercial and residential building at the time, can be seen in the foreground. The building was built in 1901 but was destroyed in a large fire in 1926.

The picture shows the building’s masonry and tiled stoves which survived the fire. Photo: Borg Mesch

The following year, the buildings that can be seen today were built. With stone buildings erected in a closed block, this was the first part of Kiruna to be more town-like. Previously, the first proper residential buildings had been made out of wood, either log buildings or more basic houses built with planks. The buildnings behind the fence will be demolished during 2023.

The tram in front of today's building which was previously located at a junction. Photo: Torsten Dahllöf

The new modern means of transport at that time - the tram - went alongside the road. The tram is an example of how the new town of Kiruna was going to be a modern model town with new ideas. The tram was in service from 1907 to 1958.

The shantytown at Rälstippen, 1900. Photo: Borg Mesch

During Kiruna's early years, there was intense construction work going on and a lack of housing led to the emergence of simple shanty housing in the areas closest to the railway.

Initially, many people had to live in very basic hut-like housing. Photo: Borg Mesch

The Railway Park was an area with several houses of this kind, including "Backsvalan", the building above with the Hammar family in front of it. The picture was taken in 1900 when it is estimated there were 80-100 shanty houses in the town. The living conditions in these houses were not easy in Kiruna's cold climate.

Skomakarstugan (Shoemaker’s cottage) gives a unique insight into the living conditions of many of Kiruna’s first residents. A family with five children lived here.

The town plan stipulated an orderly settlement and by around 1904, the shanty housing was gone. However, a similar shanty house has survived and been preserved, the Shoemaker's cottage from 1899, located on Arbetaregatan. It is marked out on the QR walk map.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Clara Nyström

Kiruna bildsamling