Google translate text, här kan du översätta din sida.

Mark- och infrastrukturarbeten i nya Kiruna

Sedan arbetet med stadsomvandlingen i Kiruna inleddes har kommunen hittills investerat cirka 260 miljoner kronor i mark- och infrastukturarbeten. Det rör sig bland annat om vatten- och avloppsledningar, fiber, fjärrvärme och dagvatten. Man har även sanerat marken i nya Kiruna för att säkerställa att inga föroreningar finns kvar när staden byggs upp.

Fram till 2024 är budgeten cirka 400-500 miljoner kronor och där räknas bland annat följande investeringar in:

Ytbeläggning av gator i nya Kiruna, byggnation av infrastruktur i handels- och kunskapsområdet, byggnation av Stadstorget, utökad byggnation av infrastruktur på skjutbanaområdet, dagvattenanläggningar för fördröjning och rening av dagvattnet, stadsparken samt ytterligare sanering och fyllning.