Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kvarteret Ullspiran

Under 2015 avvecklade gruvföretaget LKAB gård 2 och 4 i bostadsområdet Ullspiran. Under 2017 avvecklades gård 6 och 8 i samma område.

Kiruna kommun och LKAB har kommit överens om att anlägga en gruvstadspark med syfte att skapa ett mervärde för boende och besökare. Områden som på grund av gruvbrytningen behöver avvecklas, omvandlas till gruvstadspark och kan under en tid vara tillgängliga för allmänheten.

Under våren 2015, när gård 2 och 4 på Ullspiran avvecklades, återvanns ungefär 96 procent av rivningsmassorna. Det återvunna materialet har använts för att fylla gabioner, stålburar i olika storlekar, med betong, sten och tegel från huskropparna. Gabionerna är placerade så att de markerar platser där husen tidigare stod. På så sätt bevaras minnet av husen. Senare, när området hamnar innanför stängslet, tar naturen hand om rivningsmaterialet.

Idén med gabioner dök upp i samband med att Kiruna kommun och Statens konstråd år 2011 utlyst en tävling för utformning av parken. Ett 70-tal konstnärer och arkitekter visade intresse och av dessa valdes ett team ut som lämnade förslag på utformning av parken.

Gestaltning i Gruvstadsparken var en del av regeringsuppdraget "Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer" - som drevs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum år 2010-2013.