Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kulturmiljöanalys

Eftersom stadsomvandlingen påverkar kulturmiljön är arbetet med bevarandefrågor viktigt. Därför har en kulturmiljöanalys gjorts.

Kirunas kulturarv har värderats och beskrivits med hjälp av en så kallad DIVE-analys. Kulturmiljöanalysens övergripande mål var att ta fram underlag och redskap för att säkerställa att Kirunas kulturarv blir en resurs i det framtida Kiruna. Analysen kan till exempel användas för arbete med placering av de byggnader som ska flyttas. 

DIVE-analysen baseras på fyra grundläggande frågor:

  • Vad berättar dagens landskap och miljö om områdets ursprung och utveckling?

  • Varför har vissa karaktärsdrag haft speciell samhällsmässig betydelse i förhållande till ortens utveckling?

  • Vilka historiska karaktärsdrag har speciellt värde, kan de utvecklas och var går gränserna för vad de tål?

  • Hur kan utpekade historiska karaktärsdrag och resurser i området förvaltas och utvecklas?

Arbetet med kulturmiljöanalysen gjordes i två etapper, den första var klar 2008 och den andra hösten 2014. Under rubriken Relaterat nedan hittar du kulturmiljöanalysen i fullversion och även i en populärversion.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari

Senast ändrad:  2017-10-25