Google translate text, här kan du översätta din sida.

År 2000 - Kiruna stad firar 100 år/Year 2000 – Kiruna city celebrates its 100th anniversary

SVENSKA
Fornlämningar visar att de första människorna kom till kommunen för mer än 6 000 år sedan, efter att inlandsisen dragit sig tillbaka. Det fanns alltså fungerande samhällen i Kirunaområdet när Stockholm ännu var havsbotten.

Den samiska och den finsktalande kulturen har levt här sida vid sida så långt vi kan blicka tillbaka. Nybyggarna och de allra första gruvarbetarna kom i början av 1600-talet, under den första gruvepoken. Då fanns redan en kyrka i Jukkasjärvi, 17 kilometer utanför Kiruna vid Torneälven. Den färdigställdes i april 1607 och 2007 firade Jukkasjärvi församling 400 år.

Den första "svenska" inflyttningen skedde till Kiruna kommuns sydöstra del, nära Masugnsbyn, där den första järngruvan öppnades 1647. Då visste ännu ingen om de slumrande rikedomarna i Kirunavaara, där Kiruna senare anlades.

ENGLISH
Ancient monuments show that the first people came here more than 6 000 years ago after the ice sheet retreated. So there were functioning communities in the Kiruna area when Stockholm still was a seabed.

The Sami and the Finnish culture have lived here side by side as far back in time as we know. New builders and the very first miners arrived in the early 17th century, during the first mining era. Back then there was already a church in Jukkasjärvi, 17 kilometers outside of Kiruna close to Torneälven.

The first "Swedish" occupation took place in the south-eastern part of Kiruna municipality, near Masugnsbyn, where the first iron mine was opened in 1647. No one yet knew about the slumbering richness in Kiirunavaara, where the town Kiruna would be located.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22