Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gruvbolaget LKAB och gruvvägen/The mining company LKAB and gruvvägen

SVENSKA
År 2006 dras vägen som leder till LKAB om i och med deformationerna från gruvan.

År 2007 är den fördjupade översiktsplanen över nya Kiruna klar. Tidsplaner för flytt och avveckling av byggnader uppdateras kontinuerligt när förutsättningarna ändras. Tidsplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvbrytningen och behovet av att utveckla nya delar i samhället.

År 2008 beslutar Gruvbolaget LKAB att bygga en ny huvudnivå, KUJ 1365. Detta betyder att brytningen sker djupare än tidigare, 1365 meter under jord.

År 2010 har vägen som leder till LKAB dragits om flera gånger. Nu flyttas den tunga trafiken till en ny infart längs med Nikkaluoktavägen bakom gruvan. Personbilar kan ännu köra längs vägen framför gruvan.

År 2013 stängs Gruvvägen helt, den väg som du står vid och som ledde hela vägen till gruvbolaget LKAB.


ENGLISH

In 2006 the road leading to the mining company LKAB is rescinded because of the deformations from the mine.

In 2007 an overview plan for the new Kiruna is ready. Timetables for moving and dismantling buildings are updated continuously when the conditions change. The schedules are based on the forecasts that are made for ground movements caused by the mine and on the need to develop new parts in the society.

In 2008 the mining company LKAB decides to build a new main level, KUJ 1365. This means that the mining takes place deeper than before, 1365 meters underground.

In 2010 the road to LKAB has been redone several times. Now the heavy traffic is moved to a new entrance along the Nikkaluokta road behind the mine. Passenger cars can still drive along the road in front of the mine.

In 2013 the road that you stand at and which led all the way to the mining company LKAB "Gruvvägen" is closed.

 

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22