Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gruvstadsparken/Mine city park

SVENSKA
År 2011 - Ingen ska bo med gruvan som närmsta granne. Ett avtal, Gruvstadspark 1, mellan Kiruna kommun och LKAB undertecknas. I avtalet enas man om att anlägga en gruvstadspark i avvecklingsområdet som kommer att förflyttas i etapper så länge gruvbrytningen pågår. Det innebär att områden där hus flyttas eller rivs fortfarande kan vara tillgängligt för allmänheten under en viss tid. Områden kommer på så sätt omvandlas från aktuell verksamhet till parkområde och slutligen till industriområde.

År 2014 - Avtal om Gruvstadspark 2 tas av LKAB och Kiruna kommun

ENGLISH
Year 2011 - No one should live with the mine as their nearest neighbor. A contract regarding a mine city park 1, between Kiruna municipality and LKAB is signed. In the contract, it is agreed to establish a mine city park in the settlement area which will be moved in stages as long as the mining operation is in progress. This means that areas where houses are moved or demolished can still be available to the public for a certain period of time. In this way, the areas will be transformed from current activity to park area and finally to industrial area.

In 2014 a contract regarding a mine city park 2 is taken by LKAB and Kiruna municipality.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22