Google translate text, här kan du översätta din sida.

Gula raden och Hjalmar Lundbohmsskolan/The Yellow row and Hjalmar Lundbohm´s school

SVENSKA
År 1900 - Gula raden husen stod längs Hjalmar Lundbohmsvägen mitt emot Gruvstadsparken. Fotografiet är taget under bygget av Iggesundshusen 1900. Namnet kom av att ritningarna till byggnaderna hade hämtats från brukssamhället Iggesund.

Det skulle gå snabbt att bygga upp staden, därför fraktades ibland byggnader långväga ifrån. Av ursprungligen sex byggnader av denna typ så sägs det att minst två förtimrades i Luleå och sedan nedmonterades och fraktades hit. I dag finns tre byggnader kvar, de andra tre låg vid busstationen. Byggnaderna går idag under namnet Gula raden, men ursprungligen var de röda. Gula raden flyttades till den nya stadskärnan 2019.


Bild: Gula raden på sin gamla plats bredvid Hjalmar Lundbohmsvägen


Bild: "Flyttleden" i den nya stadskärnan, illustrerad av Ghilardi och Hellsten arkitekter med den Gula raden till vänster i bild. 

År 1970 - Kirunas kommunala gymnasieskola Hjalmar Lundbohmsskolan grundas. Skolans plats påverkas av gruvbrytningen och en ny gymnasieskola kommer att byggas i den nya stadskärnan i ett område kallat Kunskapsnoden. Kunskapsnoden kommer också bestå av verksamheter såsom kulturskola och lärcentra med närhet till både idrottshall och badhus.

Bild: Hjalmar Lundbohmsskolan på sin nuvarande plats

År 1970 - Stadsdelen Ön som växte fram vid Kiirunavaara i början av seklet börjar avvecklas på grund av gruvbrytningen. Här fanns bostäder, samhällsservice och industrier. År 2006 stängdes området helt.


Bild: Stadsdelen ön år 1920. Fotograf: Borg Mesch

ENGLISH
Year 1900 - The Yellow row houses were located along Hjalmar Lundbohm´s road, opposite the mining city park. The photograph was taken during the construction in 1900. It would be quick to build the city, therefore buildings were sometimes transported far away. Of originally six buildings of this type, it is said that at least two were pre-timbered on the coast (in the city of Luleå) and then dismantled and transported here. Today there are three buildings left. The buildings are called the Yellow row, but originally they were red. In 2019, the Yellow row was moved to the new city center. 


Image: The Yellow row at its old location next to the road Hjalmar Lundbohm


Image: "The moving route" in the new city center, illustrated by Ghilardi and Hellsten architects med the Yellow row to the left in the image


In 1970 Kiruna's municipal Hjalmar Lundbohm´s school is founded. The school's original location is influenced by the mining break and a new school is therefore being built next to the new city center in an area called the knowledge node. The knowledge node will also consist activities such as cultural school and learning centers. Close to both there will be a gym and a bathhouse.


Image: Hjalmar Lundbohm´s school at its present location

In 1970 the urban area "The Island" that grew up close to the mountain Kiirunavaara at the beginning of the century is being phased out due to mining. Here were housing, community service and industries were established. In 2006, the area was completely closed.


Image: The urban area "The Island" year 1920. Photographer: Borg Mesch

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark, Martina Aho

Senast ändrad:  2020-07-23