Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kiruna blev en stad år 1900/Kiruna became a city in 1900

SVENSKA
Kirunas stadsplan fastställdes den 27 april 1900 och ritades av P O Hallman. Det var en av de allra första i Norden efter tidens nya kontinentala idéer. Stadsplanen var "naturlig", det vill säga anpassad till terrängen och topografin. Planområdet lades på en sluttning med bebyggelse i gynnsamt söder- och västerläge och gatunätet slingrar sig för att bryta kalla vindar. Grönområden placerades där det var gynnsamt för växtligheten, och det fanns en medveten tanke om att skapa vyer mot det omgivande landskapet.

År 1900 räknas därför som Kirunas födelseår och samhället får officiellt namnet Kiruna. De första nybyggarna övervintrar i Kiruna och befolkningen ökar lavinartat. Tio år senare är invånarantalet 7500.

Fotograf: Borg Mesch, Kirunas förstfödda fick namnet Kiruna Söderberg. Namnet Kiruna kommer från det samiska ordet giron som betyder fjällripa.

Du står just nu i brytningen av Kirunas tre ursprungliga stadsdelar, på kartan markerat med röd cirkel. Stadsplanen (orange), Bolagsområdet (brun) samt nedanför Järnvägsparken SJ-området (beige). Alla tre områden var viktiga för stadens utveckling.


ENGLISH
Kiruna city plan was established on 27 April 1900 and was designed by P O Hallman. It was one of the very first in the Nordic countries after the new continental ideas. The urban plan was "natural", adapted to the terrain and the topography. The plan area was laid on a hillside with settlements in a favorable south and west position and the street network was winding to break cold winds. Green areas were placed where it was favorable for vegetation, and there was a conscious idea of creating views towards the surrounding landscape

Year 1900 is therefore counted as Kiruna's birth year and the society officially gets the name Kiruna. The first settlers are wintering in Kiruna and the population is increasing. Ten years later, the population has grown to 7500 inhabitants.


Photographer: Borg Mesch, Kiruna's first born child was named Kiruna Söderberg. The name Kiruna comes from the Sami word giron which means mountain grouse.

You are currently in the breaking of Kiruna's three original neighborhoods, on the map marked with red circle. The urban plan (orange), the corporate area (brown) and below the railway park area (beige). All three areas were important for the city's development.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22