Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kiruna kyrka/Kiruna church

SVENSKA
År 1912 - Kiruna kyrka invigs. Arkitekten är Gustav Wickman. Kyrkan uppfördes mellan åren 1909 och 1912 under ledning av LKAB:s byggnadschef, ingenjören Bengt Lundgren.


Fotograf: Borg Mesch

Skulptören Christian Eriksson har gjort de tolv skulpturerna på kyrkans takfall samt reliefen ovanför kyrkporten. Skulpturerna framställer människor i olika sinnestillstånd: Ingivelse, Hänryckning, Förtvivlan, Blyghet, Övermod, Fromhet, Förtröstan, Andakt, Svårmod, Sorg, Kärlek och Ödmjukhet.


Bild: Fem av de tolv skulpturerna på kyrkan 

Kirunas grundare Hjalmar Lundbohm sade till arkitekten Gustaf Wickman "Du ska rita en kyrka som är som en lappkåta".

Altartavlan är målad av Prins Eugen och kallas "Den heliga lunden".


Bild: Altartavlan under uppbyggnad. Fotograf: Borg Mesch

Kyrkans ljus kommer in uppifrån då endast de övre fönstren är av klarglas.

År 2012 firade kyrkan 100 år. Precis som vid invigningen 1912 fick varje besökare som kom till den speciella högmässan en kopp med fat.


Bild: Kiruna kyrka 100 år

Kiruna kyrka har även mottagit priset som "Sveriges vackraste byggnad".

Kyrkan flyttas i och med stadsomvandlingen och dess nya placering är mellan Kirunas kyrkogård och den nya stadskärnan. Flytten av kyrkan är komplex, delvis hur den rent tekniskt flyttas och hur mjuka värden som minnen, sorg och glädje tas tillvara på.


Bild: Kiruna kyrka. Fotograf: Borg Mesch

ENGLISH
Year 1912 Kiruna Church is inaugurated. Architect is Gustav Wickman. The church was built between 1909 and 1912 under the direction of LKAB's building manager, Bengt Lundgren.


Photographer: Borg Mesch

Swedish sculptor Christian Eriksson made the twelve sculptures on the roof of the church and the relief above the church gate. The sculptures portray people in different states of mind: submission, renunciation, despair, shyness, superstition, piety, trust, devotion, difficulty, sorrow, love and humility.


Image: Five of the twelve sculptures on the church

The altarpiece of the church is painted by Prince Eugen and is called "The Holy Grove".


Image: Altarpiece under construction. Photographer: Borg Mesch

The light of the church comes in from above because it´s only the upper windows that are made of clear glass.

In 2012 the church celebrated 100 years. Just as at the inauguration in 1912, every visitor who came to the special high fairs got a cup with a platter.


Image: Kiruna church celebrates 100 years

Kiruna church has also received the prize as "Sweden´s most beautiful building".

The church has to be moved because of the urban transformation and its new location is between Kiruna's cemetery and the new city center. The moving of Kiruna church is complex, partly how it is technically moved and how soft values such as memories, grief and joy are utilized.


Image: Kiruna church. Photographer: Borg Mesch

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2019-03-22