Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas befintliga badhus och det nya/Kiruna´s existing bathhouse and the new one

SVENSKA
Kirunas badhus som du befinner dig bredvid påverkas av gruvbrytningen och därför kommer ett nytt badhus att byggas i Kirunas nya stadskärna.

Badet ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till motion, nöje, rekreation och simsport. Med sin centrala placering i den nya stadskärnan blir den arkitektoniska utformningen viktig. Det ska vara en karaktärsbyggnad som berör men ändå samspelar och förstärker omgivningen på ett bra sätt. Alla barn, unga och vuxna oberoende av bakgrund och förutsättningar ska uppleva tillgänglighet, trygghet och trivsel. Det nya badhuset kommer att vara större än dagens och ha helt andra möjligheter både för lek, rekreation och motion.

Närheten till både gymnasieskola och grundskola innebär att både bad- och gymverksamhet kommer att bidra till skolornas verksamhetsutveckling. Det nya badhuset byggs just nu i den nya stadskärnan. 


Bild: Illustration nya badhuset

ENGLISH
Kiruna's old bathhouse, which you are next to, is affected by mining and therefore a new bathhouse is built in Kiruna's new city center. The new bathhouse is built in the area knowledge node.

The bathhouse will be an attractive meeting place that attracts to exercise, pleasure, recreation and swimming. With its central location in the new city center, the architectural design becomes important. It should be a character building that affects but still interacts and strengthens the surroundings in a good way. All children, young people and adults regardless of background and conditions must experience accessibility, security and well-being. The new bathhouse will be bigger than today's and have completely different possibilities for play, recreation and exercise.

The proximity to both upper secondary school and primary school means that both bathing and gym activities will contribute to the schools' business development. The construction of the new building is now going on in the new city center. 


Image: Illustration new bathhouse

 

Publicerad av:  Marianne Nordmark, Martina Aho

Senast ändrad:  2020-07-23